สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

ชื่อ - นามสกุล
 เบอร์ตรง
 เบอร์ภายใน
 โทรสาร
สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 02 271 7630 5262 02 271 7455
สำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส) 02 271 7642 5460 02 271 7454
สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.) - 5659 02 278 5492
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.) 02-271-7600,082-456-0615 5152 02-278-5202
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ขส.) 02-271-7600,082-456-0615  5203 02 271 7433, 02 271 7400
สำนักกำกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.) 02 271 7600,02-271-7675,02-271-7400-7600 5751 02 271 7475, 02 271 7400
สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.) 02-271-7600 5630 -
สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 02-271-7600,02-271-7500 5560 02-2799048-49
สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.) 02-271-7600 5559 02-271-7450
สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 02 271 7635 5308 02 271 7453
สำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.) 02 271 7626 5402 02 271 7445
สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส) 02 271 7681 5711 02 279 9048-9


 

สร้างโดย  - 2fellows  admin (30/1/2559 13:25:48)