สายงานกิจการกระจายเสียง

ชื่อ - นามสกุล

 เบอร์ตรง

 เบอร์ภายใน

 โทรสาร

สำนักอำนวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส) 02 271 7600 5856, 5855 02 271 0570
สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส) 02 271 7630 5262 02 271 7455
สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส) - 5659 02 278 5492
สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส) 02 271 7635 5308 02 271 7453
สำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส) 02 271 7626 5402 02 271 7445
สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส) 090 880 2041 5373 02 278 5493
สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส) 02 271 7681 5711 02 279 9048-9
สำนักกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และการประชุม (กส) 02 271 7660 5821 02 271 7476
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส1) 082-456-0615 5101 02 278 5202
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส 2) 02-271-7600 5151,5152 02 278 5202
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส 3) 02 271 7628 5203 02 271 7433
สำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส) 02 271 7642 5460 02 271 7454
สำนักกำกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส) 02 271 7659 5751  02 278 5203
สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส) 02-271-7600 5630 -
สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส) 02-271-7600 5559 0-2279948
สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส) 02 271 7600 5507 02-2799048-49

 

สร้างโดย  - 2fellows  admin (30/1/2559 13:25:48)