สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร

หน่วยงาน  เบอร์ตรง  เบอร์ภายใน  โทรสาร
สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยย) - 542,3020 02 271 3514
สำนักทรัพยากรบุคคล (บย) - 492,3188 02 278 3283
สำนักบริหารคดีและนิติการ (นย) - 3234 02 290 5230
สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ (วย) - 928,3666 02 278 3283
สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย) - 207,3321 02 271 0584
สำนักการคลัง (ลย) - 389,3498 02 271 3514
สำนักต่างประเทศ (ตย) 02 272 7054 408,3519 02 278 1736

สร้างโดย   - admin NBTC