กรอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเงิน

ภายใต้กรอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก กทปส. ที่ กสทช. และคณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนดนั้น ระบุให้โครงการที่สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก กทปส. ต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีเป้าหมายการดำเนินงานตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนข้อใดข้อหนึ่ง รวมถึงต้องมีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการจัดสรรที่ กสทช. และคณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด และความสอดรับกับแนวนโยบายของทางภาครัฐได้แก่

  • นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม หรือแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
  • นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กทปส.

นอกจากนี้ โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทของ กสทช. ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณอื่นมาก่อน และโครงการหรือกิจกรรมที่ยื่นขอต้องมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ มีเป้าหมายและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ขอโดยตรง

สร้างโดย   - TNBTC