กรอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ กทปส.

แนวทางการบริการจัดการ กทปส. แบ่งออกเป็น 2 ด้านสำคัญดังนี้
  1. ด้านการบริหารการเงิน กทปส.
  • ออกระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ว่าด้วย การเก็บรักษา การใช้จ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และระบบบัญชี
  • จัดทำงบประมาณกองทุน โดยใช้หลักการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
  • บริหารจัดการเงินให้มีความมั่นคงและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยจัดทำแผนการเงินระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2557 – 2559)
  • รักษาระดับเงินให้เหมาะสมและมีเสถียรภาพ เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจได้อย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  1. ด้านการจัดสรรเงิน กทปส.
  • บริหารและจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร การคุ้มครองผู้บริโภค และสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  • สนับสนุนการดำเนินการเสริมในพื้นที่ที่ขาดแคลนบริการอย่างทั่วถึงตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมและแผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์อย่างทั่วถึงของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • สนับสนุนภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม ให้เป็นผู้มีบทบาทหลักหรือร่วมดำเนินการกับ กทปส. เพื่อผลักดันการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเยาวชนได้มีบทบาทเป็นผู้ให้บริการสาระความรู้ด้านการประกอบอาชีพ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และสื่อโทรคมนาคม

สร้างโดย   - TNBTC