การติดตามประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการภายหลังจากที่ได้การสนับสนุนเงินจากกองทุน กทปส.คณะกรรมการบริหารกองทุนมีแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ 2 ระดับ กล่าวคือ

ระดับที่ 1 เป็นการติดตามความก้าวหน้าในระหว่างการดำเนินงานโครงการของแต่ละโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการตรวจรับงาน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. เป็นผู้ตรวจรับงาน โดยตรวจสอบจากเอกสารการส่งมอบงานในแต่ละงวด ประกอบกับรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสและรายปี ซึ่งกำหนดให้ผู้รับทุน มีหน้าที่นำส่งตามข้อกำหนดสัญญา ควบคู่ไปกับการออกพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าภาคสนาม มุ่งเน้นการติดตามการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ในสัญญารับทุน

ระดับที่ 2 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน รวมถึงการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าว ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC ซึ่งเป็นกรรมการบริหารกองทุนโดยตำแหน่งเป็นประธานอนุกรรมการ และมีกรรมการ โดยตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นอนุกรรมการ
 

สร้างโดย   - TNBTC