การส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน กทปส.

การส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน กทปส. แก่ผู้ที่มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน กทปส. นั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของ กสทช. จะประกาศกรอบจำนวนเงิน วิธีการพิจารณาจัดสรร และการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนประจำปีต่อสาธารณะเป็นคราว ๆ ไป โดยผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก กทปส. สามารถจำแนกตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (1) (2) (3) และ (4) สามารถสรุปได้ ดังนี้


วัตถุประสงค์
ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงิน
ผู้ได้รับใบอนุญาต/ประกอบการ หน่วยงาน  ของรัฐ สถานศึกษา สมาคม/มูลนิธิ/องค์กรเอกชน
นิติบุคคล ไม่เป็นนิติบุคคล

52 (1)
USO  
วิทยุชุมชน        
52 (2) R&D  

52 (3)
พัฒนาบุคลากร    
มาตรฐานจริยธรรม  
52 (4) คุ้มครองผู้บริโภค  

สร้างโดย   - TNBTC