ที่มาของ กทปส.

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ( พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 ประกอบด้วยการดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรและการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต่อมา ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ประกาศ คสช.) ฉบับที่ 80/2557 ได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ กทปส.ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณให้กระทรวงการคลังสามารถยืมเงินกองทุนเพื่อนำไปใช้ในกิจการของรัฐอันเป็นประโยชน์สาธารณะอีกวัตถุประสงค์หนึ่ง

ในการบริหารและการจัดสรรเงิน กทปส. ตามกฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนขึ้นมาหนึ่งคณะ โดยมี ประธาน กสทช. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน และเลขาธิการ กสทช. เป็นกรรมการและเลขานุการ  นอกจากนี้ ยังมีกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานภาครัฐจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ กทปส. อีกจำนวน 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจหน้าที่ตามมาตร 55 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรฯ ในการบริหารจัดการกองทุน และการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ต่อ กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบ รวมถึงการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา การใช้จ่ายการจัดทำบัญชีและระบบบัญชี การเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินและการดำเนินการของกองทุนให้ประชาชนทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. โดยมีสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงาน กสทช. รับผิดชอบงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนและงานทั่วไป เพื่อให้ดำเนินไปตามแนวทางตามวัตถุประสงค์ของ กทปส.
 

สร้างโดย   - TNBTC