บทบาทหน้าที่ของ กทปส.

เพื่อให้การปฏิบัติงานรองรับภารกิจของ กทปส. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารกองทุนได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อการรองรับภารกิจ กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ และดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ กทปส. ดังนี้

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นกลไกผลักดันและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และโปร่งใส สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานในวิชาชีพและมีจริยธรรม

พันธกิจ (MISSION)
  1. บริหารกองทุนและจัดสรรเงินสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พัฒนาทรัพยากรสื่อสารการวิจัยและพัฒนารวมทั้งความรู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนองค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คุ้มครองผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเสนอต่อ กสทช. พิจารณา
  2. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะในด้านการบริหารและการจัดสรรเงินกองทุน ต่อ กสทช.
  3. ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ
  4. เผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรเงินกองทุน และการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ผ่านสื่อ
    อิเล็กทรอนิคของสำนักงาน กสทช.
  5. ดำเนินการให้มีการเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี ระบบบัญชี รายงาน  ทางการเงิน และจัดให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สร้างโดย   - TNBTC