តួនាទីរបស់ កថប៉ស.

ដើម្បីឲ្យការអនុវត្តការងារតាមភារកិច្ចរបស់ កថប៉ស. ប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធិភាពនិងស្របទៅតាមសភាពការណ៍ដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរ។ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងមូលនិធិបានកំណត់ទស្សនៈវិស្ស័យនិងបេសកកម្មដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភារកិច្ច សកម្មភាពនិងគម្រោងនានា និងអនុវត្តឲ្យទទួលបានជោគជ័យតាមគោលបំណងរបស់ កថប៉ស. ដូចតទៅ

ទស្សនៈវិស្ស័យ(VISION)

ជាយន្តការជំរុញនិងគាំទ្រឲ្យប្រជាជនអាចប្រើប្រយោជន៍ពីកិច្ចការផ្សាយសំឡេង កិច្ចការទូរទស្សន៍និងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ ដើម្បីសាធារណៈប្រយោជន៍យ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ យុត្តិធម៌និងតម្លាភាព បង្កើតភាពរឹងមាំចំពោះជុំជននិងអ្នកវិនិយោគ ជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់ស្ដង់ដាឧស្សាហកម្ម និងឧស្សាហកម្មដែលទាក់ទងនិងអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកឲ្យបានស្ដង់ដាក្នុងវិជ្ជាជីវៈនិងមានចរិយធម៌។

បេសកកម្ម (MISSION)
            ១. គ្រប់គ្រងមូលនិធិនិងរៀបចំថវិការគាំទ្រឲ្យប្រជាជនបានទទួលសេវាផ្នែកកិច្ចការផ្សាយសំឡេង កិច្ចការទូរទស្សន៍ និងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ អភិវឌ្ឍធនធានទំនាក់ទំនង ការវិច័យនិងអភិវឌ្ឍ រួមទាំងមានចំណេះដឹងទាន់សារពត៌មាន បច្ចេកទេសក្នុងការប្រើរលកអាកាស បច្ចេកវិទ្យា បច្ចេកទេសគ្រឿងសម្រួលសម្រាប់ជនពិការ ចាស់ជរានិងអ្នកគ្មានឱកាស រូមទាំងឧស្សាហកម្មទូរគមនាគមន៍ និងឧស្សាហកម្មបន្ត អភិវឌ្ឍបុគ្គលិកផ្នែកកិច្ចការផ្សាយសំឡេង កិច្ចការទូរទស្សន៍ កិច្ចការទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យា គាំទ្រអង្គភាពដែលដើរតួនាទីរៀបចំស្ដង់ដាផ្នែកចរិយធម៌សម្រាប់ការប្រកបអាជីវកម្មតាមច្បាប់ស្ដីពីការប្រកបកិច្ចការផ្សាយសំឡេងនិងកិច្ចការទូរទស្សន៍ ការពារអ្នកបរិភោគផ្នែកកិច្ចការផ្សាយសំឡេង កិច្ចការទូរទស្សន៍ និងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ និងគាំទ្រការអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍមធ្យោបានទំនាក់ទំនងសុវត្ថិភាពនិង
ផ្ដួចផ្ដើមឲ្យបានពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធិភាពស្នើជូនចំពោះ កសថឆ. ដើម្បីពិចារណា។
            ២. ផ្ដល់ការពិពាក្សានិងណែនាំក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំប្រាក់មូលនិធិចំពោះ កសថឆ.
            ៣. តាមដាននិងវាយតម្លៃគម្រោងដែលទទួលបានថវិកាពីមូលនិធិ
            ៤. ផ្សព្វផ្សាយពត៌មានការរៀបចំប្រាក់មូលនិធិ និងដំណើរការឲ្យប្រជាជនបានជ្រាបតាមរយះប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិរបស់ការិយាល័យ កសថឆ.
            ៥. ដំណើរការឲ្យមានការរក្សា ការចំណាយ ការរៀបចំធ្វើបញ្ជី ប្រព័ន្ធបញ្ជី របាយការណ៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងរៀបចំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យទាក់ទងនិងហិរញ្ញវត្ថុ បញ្ជីគណនី ដើម្បីតម្លាភាពអាចពិនិត្យបាន។

បង្កើតឡើងដោយ  -   (25/05/17 16:39:28)