ບົດບາດຫນ້າທີ່ຂອງ ກທປສ.

ເພື່ອໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກຮອງຮັບພາລະກິດຂອງ ກທປສ.ເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະສອດຄ່ອງກັບສະພາວະການທີ່ປ່ຽນແປງ ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກອງທືນ ໄດ້ກຳຫນົດວິໄສທັດແລະພັນທະກິດເພື່ອການຮອງຮັບພາລະກິດ ກິດຈະກຳແລະໂຄງການຕ່າງໆແລະດຳເນີນການໃຫ້ບັນລຸຜົນຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງ ກທປສ.ດັ່ງນີ້

ວິໄສທັດ(VISION)

ເປັນກົນໄກຜັກດັນແລະສະຫນັບສະຫນຸນໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອປະໂຫຍດສາທາລະນະ ຢ່າງທົ່ວຖືງ ເປັນທຳ ແລະໂປ່ງໄສ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນແລະຜູ້ປະກອບການສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດການຍົກລະດັບມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳແລະອຸດສາຫະກຳທີ່ກ່ຽວເນື່ອງແລະພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານໃນວິຊາຊີບແລະມີຈາລິຍະທຳ

ພັນທະກິດ(MISSION)
  1. ບໍລິຫານກອງທືນແລະຈັດສັນເງີນສະຫນັບສະຫນຸນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບບໍລິການ ດ້ານກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນສື່ສານການວິໄຈແລະພັດທະນາທັງຄວາມຮູ້ເທົ່າທັນສື່ ເທັກໂນໂລຊີການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ ເທັກໂນໂລຊີສາລະສົນເທດ ເທັກໂນໂລຊີ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳຫລັບຜູ້ພິການຜູ້ສູງອາຍຸແລະຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຕະຫລອດຈົນອຸດສາຫະກຳໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະອຸດສາຫະກຳຕໍ່ເນື່ອງ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານກິດຈະການກະຈາຍສຽງກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະເທັກໂນໂລຊີສາລະສົນເທດສະຫນັບສະຫນຸນອົງກອນຊື່ງເຮັດຫນ້າທີ່ຈັດເຮັດມາດຕະຖານທາງຈາຣິຍະທຳຂອງການປະກອບອາຊີບຫລືວິຊາຊີບຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປະກອບກິດຈະການກະຈາຍສຽງກິດຈະການໂທລະທັດຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ດ້ານກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະສະຫນັບສະຫນຸນການດຳເນີນການຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍກອງທືນພັດທະນາສື່ປອດໄພແລະສ້າງສັນໃຫ້ເກີດຄວາມຄຸ້ມຄ່າແລະມີປະສິດທິພາບສະເຫນີຕໍ່ ກສທຊ.ພິຈາລະນາ
  2. ໃຫ້ຄຳປືກສາແລະສະເຫນີແນະໃນດ້ານການບໍລິຫານແລະການຈັດສັນເງີນກອງທືນ ຕໍ່ ກສທຊ.
  3. ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນເງີນກອງທືນ
  4. ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນການຈັດສັນເງີນກອງທືນແລະການດຳເນີນງານໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ ຜ່ານສື່ອີເລັກໂທນິກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.
  5. ດຳເນີນການໃຫ້ມີການເກັບຮັກສາ ການໃຊ້ຈ່າຍ ການຈັດເຮັດບັນຊີ ລະບົບບັນຊີ ລາຍງານ ທາງການເງີນແລະຈັດໃຫ້ມີການກວດສອບກ່ຽວກັບການເງີນ ການບັນຊີ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມໂປ່ງໃສ ກວດສອບໄດ້

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (25/05/2017 16:28:32)