ေကာေထာေပါေဆာ္၏ တာ၀န္၀တၱရား

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာႏွင့္ ေျပာင္းလဲသြားေသာအေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေစရန္ ေကာေထာေပါေဆာ္၏လုပ္ငန္းေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔မွ လုပ္ငန္း၊ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ အေမွ်ာ္အျမင္မ်ားႏွင့္တာ၀န္မစ္ရွင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားၿပီး ေကာေထာေပါေဆာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

အေမွ်ာ္အျမင္ (VISION)

က်ယ္ျပန္႔ေသာအမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ျပည္သူလူထုမ်ား တရားမွ်တစြာႏွင့္ပြင့္လင္းစြာအက်ိဳးအသုံးျပဳႏူိင္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံျခင္းျဖစ္ျခင္း၊ ေက်းလက္လူထုမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ခိုင္ခ့ံမႈတည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိေသာစက္မႈလုပ္ငန္း စံခ်ိန္အဆင့္တိုးျမွင့္ျခင္း ျဖစ္ေပၚေစရန္ တိုးျမွင့္ေပးျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းတြင္ စံခ်ိန္ရရွိေစရန္ႏွင့္ က်င့္၀တ္ရွိေစရန္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

တာ၀န္မစ္ရွင္း(MISSION)
၁.         ျပည္သူလူထုမ်ားအား အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အပိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိႏူိင္ရန္ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြစီမံျခင္း၊ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းဆက္သြယ္ေရး အရင္းအျမစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္းႏွင့္ အသံလိုင္းအသုံးျပဳျခင္းတက္ႏူိေလာ္ဂ်ီ၊ သတင္းအခ်က္အလက္တက္ႏူိေလာ္ဂ်ီ၊ မသန္စြမ္းသူ၊ အိုမင္းသူႏွင့္ခ်ိဳ႕တဲ့သူအတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံတက္ႏူိေလာ္ဂ်ီႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အဆက္မျပတ္စက္မႈလုပ္ငန္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအမွီ အသိပညာဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း၊ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္တက္ႏူိေလာ္ဂ်ီအပိုင္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးျခင္း၊ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအပိုင္း သုံးစဲြသူေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဥပေဒအရ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏က်င့္၀တ္ပိုင္း စံခ်ိန္ျပဳလုပ္ေသာတာ၀န္ရွိသည့္အဖဲြ႔အစည္းကို ေထာက္ပ့ံျခင္း၊ ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာသို႔ သုံးသပ္ရန္တင္ျပရာတြင္ အဖိုးထိုက္တန္ဆုံးႏွင့္အရည္အေသြးအေကာင္းမြန္ဆုံးျဖစ္ေစရန္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းႏွင့္တီထြင္ဆန္းသစ္သတင္းဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြ၏ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေထာက္ပ့ံျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
၂.         ေကာေဆာေထာေခ်ာသို႔ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္ စီမံျခင္းအပိုင္း အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ အၾကံျပဳျခင္း
၃.         ရန္ပုံေငြစီမံျခင္း လက္ခံရရွိေသာ စီမံကိန္း ခန္႔မွန္းျခင္းႏွင့္လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
၄.         ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ အီလက္ထေရာနစ္သတင္းမီဒီယာမွတဆင့္ ျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ ရန္ပုံေငြစီမံျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ျခင္း
၅.         အသုံးစရိတ္၊ စာရင္းအင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ စာရင္းစံနစ္၊ ေငြေၾကးပိုင္းတင္ျပခ်က္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္း႐ုိးသားမႈစစ္ေဆးႏူိင္ေစရန္အတြက္ ေငြေၾကး စာရင္းအင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို စစ္ေဆးမႈရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

ဖန်တီးသူ  -   (25-05-2017 17:02:01)