Vai trò, trách nhiệm của USO.

Để việc hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ USO đạt được hiệu quả và phù hợp với tình hình biến động, Ủy ban quản lý quỹ đã quy định tầm nhìn và sứ mệnh nhằm hỗ trợ nhiệm vụ hoạt động và các dự án, và hoạt động nhằm đạt được kết quả theo mục tiêu của USO, như sau:

Tầm nhìn (VISION)

Là cơ chế thúc đẩy và hỗ trợ cộng đồng có thể sử dụng lợi ích từ hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông vì lợi ích cộng đồng một cách phổ quát, công bằng và minh bạch, tạo sức mạnh cho cộng đồng và các nhà điều hành, xúc tiến nâng cấp tiêu chuẩn ngành công nghiệp và các ngành công nghiệp có liên quan và phát triển nhân lực đạt tiêu chuẩn về chuyên môn và đạo đức.

Sứ mệnh (MISSION)
  1. Quản lý quỹ và phân bổ tài chính hỗ trợ cộng đồng nhận được dịch vụ về hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông, phát triển nguồn tài nguyên thông tin nghiên cứu và phát triển, kể cả kiến thức bắt kịp công nghệ truyền thông sử dụng sóng vô tuyến, công nghệ thông tin, thiết bị công nghệ dành cho người khuyết tật, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn, cho đến ngành công nghiệp viễn thông và ngành công nghiệp hạ nguồn, phát triển nguồn nhân lực hoạt động phát thanh, truyền hình, viễn thông và công nghệ thông tin. Hỗ trợ tổ chức có trách nhiệm thực hiện tiêu chuẩn về mặt đạo đức trong nghề nghiệp hoặc chuyên môn theo quy định của Luật về việc tham gia hoạt động phát thanh và truyền hình, bảo vệ người tiêu dùng hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông , và hỗ trợ hoạt động theo quy định của Luật về Quỹ phát triển truyền thông an toàn và sáng tạo, mang lại hiệu quả để trình bày lên NBTC xem xét.
  2. Tư vấn và kiến nghị về mặt dịch vụ và phân bổ ngân sách đến NBTC.
  3. Theo dõi và đánh giá kết quả dự án được nhận sự phân bổ tài chính.
  4. Công khai thông tin về việc phân bổ tài chính và các hoạt động để cộng đồng được biết thông qua cổng truyền thông điện tử của văn phòng NBTC.
  5. Tiến hành bảo quản, chi trả, tổ chức tài khoản, hệ thống kế toán, báo cáo về tài chính, và tổ chức kiểm tra về tài chính, kế toán nhằm tạo sự minh bạch.

được tạo bởi  -   (25/05/2017 4:19:47 CH)