ประเภทการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก กทปส.

การส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก กทปส. เป็นการดำเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน การติดตาม และประเมินผลกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยตามความในข้อ 5 ของประกาศดังกล่าว ได้กำหนดประเภทการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมเงินจาก กทปส.ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1   โครงการที่เกิดจากผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงิน กทปส. ที่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 (1) (2) (3) และ (4) ซึ่งหมายถึง ทุนส่งเสริมสนับสนุนประเภททั่วไป ซึ่งผู้ขอรับทุนสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนได้หากโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๒(๑) ด้านบริการอย่างทั่วถึง ๕๒(๒) ด้านการวิจัยพัฒนาและรู้เท่าทันสื่อ ๕๒(๓) ด้านการพัฒนาบุคลากร และ ๕๒(๔) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ประเภทที่ 2   โครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกาศกำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 52 (1) (2) (3) และ (4) และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม และแผนการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ซึ่งหมายถึง ทุนส่งเสริมสนับสนุนประเภทกำหนดเรื่อง โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนจะมีการประกาศขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) เพื่อให้ผู้ขอรับทุนยื่นข้อเสนอในการดำเนินงานให้ตรงกับโครงการที่ประกาศกำหนด

ประเภทที่ 3   สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามมาตรา 52 (5) ->

สร้างโดย   - TNBTC