โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่

มาตรา 54 แห่ง พรบ.องค์กรฯ พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยมี ประธาน กสทช. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน นอกจากนี้ ยังมีกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานภาครัฐจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเป็นกรรมกรรโดยตำแหน่ง และกำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ กทปส. อีกจำนวน 5 ท่าน อันประกอบไปด้วยกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพสื่อกระจายเสียง 1 คน ด้านสื่อโทรทัศน์จำนวน 1 คน ด้านการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงและแก่ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 1 คน ด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคหรือการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจำนวน 1 คน และด้านการส่งดสริมสิทธิและคุ้มครองสิทธิของผู้ด้อยโอกาสจำนวน 1 คน โดยมีเลขาธิการ กสทช. เป็นกรรมการและทำหน้าที่เป็นเลขานุการ  และมีสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงาน กสทช. รับผิดชอบงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนและงานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานอำนวยการ การร่างประกาศ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน การวางแผน การบริหารเงิน การจัดสรรเงินกองทุน การจัดทำบัญชีและระบบบัญชี การรวบรวมและนำเสนอรายงาน การประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์โครงการเพื่อให้ดำเนินไปตามแนวทางตามวัตถุประสงค์ของ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ มาตรา 55 แห่ง พรบ.องค์กรฯ พ.ศ. 2553 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. บริหารจัดการ กทปส.
 2. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ต่อ กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบ
 3. ออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา การใช้จ่ายการจัดทำบัญชีและระบบบัญชี
 4. เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินและการดำเนินการของ กทปส. ให้ประชาชนทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช.

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารกองทุนแล้ว มาตรา 33 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 2553 ประกอบกับมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 4/2559 คณะกรรมการ กสทช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 4 คณะทำหน้าที่ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน ดังนี้

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการพิจารณากลั้นกรองโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน
 2. พิจารณากลั่นกรองโครงและงบประมาณที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
 3. ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมหรืสนับสนุนการปฎิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. เสนอแนะการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฎิบัติงานของคณะอนุกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม
 5. เชิญบุคคลหรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการปฎิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
 6. รายงานผลการปฎิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 7. ปฎิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ จัดตั้งขึ้นสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. เสนอความเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจรณา
 2. ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ รวมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 3. ศึกษา รวบรวม และจัดทำรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจราณา
 4. ประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของกองทุนฯ เพื่อเสนอให้กรรมการพิจราณา
 5. ประสานงานและปฎิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยงข้อง
 6. เสนอแนะการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฎิบัติงานของคณะอนุกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม
 7. เชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ
 8. รายงายผลการปฎิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 9. ปฎิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อนำไปสู่การทบทวนปรับปรุงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุน และยกร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีของกองทุน
 2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการจัดสรรเงินกองทุนสำหรับโครงการตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนด (โครงการประเภทที่ 2) และกรอบแนวทางการสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามมาตรา 52 (5) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
 3. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) โครงการตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนด (โครงการประเภทที่ 2)
 4. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเก็บรักษา การใช้จ่ายการจัดทำบัญชี และระบบบัญชีเงินกองทุนต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
 5. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินกองทุน ให้มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง
 6. ศึกษา รวบรวม และเสนอกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
 7. เชื่อมโยงและประสานการทำงานร่วมกับ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อให้เกิดการบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 8. ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 9. เชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
 10. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนวิจัยและพัฒนา โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
 2. ติดตาม ควบคุมการบริหารเงินกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ
 3. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สร้างโดย   - TNBTC