ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 2 (ភភ.2)

ឈ្មោះអង្គភាព​ : ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 2 (ភភ.2)

ថ្ងៃកត់ត្រា : 24/05/2017

ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 2 (ភភ.2)

e-mail : [email protected]
គេហះទំព័រ : http://region2.nbtc.go.th

ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 2 មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវ ទាំងអស់ចំនួន 23 ខេត្ត រួមមាន


ឈ្មោះអង្គភាព​ : ការិយាល័យ កសថឆ.ខេត្ត 2 (អ៊ុបុនរាជធានី)
មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវដូចតទៅ អ៊ុបុនរាជធានី  ស៊ីសៈកែត​  សុរិន្ទ  អាំណាចច្រើន  យ៉ៈសូថន  មុកដាហាន

ទីតាំង  : ផ្ទះលេខ 550 ក្រុមទី 11 ផ្លូវឃ្លាំងអាវុធ ឃុំខាមយ៉ៃ ស្រុកមឿង ខេត្តអ៊ុបុនរាជធានី 34000 

លេខទូរស័ព្ទ  :  045281706-9
ទូរសារ :  0-4531-4024
e-mail : [email protected]  
គេហះទំព័រ : http://ubon.nbtc.go.th

ឈ្មោះអង្គភាព​ : ការិយាល័យ កសថឆ.ខេត្ត 6 (ខនកែន)
មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវដូចតទៅ ខនកែន  ឆ័យភូមិ  មហាសារខាម  កាលស៊ិន  និងរយអិត

ទីតាំង  : ផ្ទះលេខ 341 ក្រុមទី 19 ឃុំសិលា ស្រុកមឿង ខេត្តខនកែន 40000

លេខទូរស័ព្ទ  :  0-4320-2601 - 4
ទូរសារ : 0-4320-2600
e-mail : [email protected]   
គេហះទំព័រ : http://khonkaen.nbtc.go.th

ឈ្មោះអង្គភាព​ : ការិយាល័យ កសថឆ. ខេត្ត 7 (ណៈខនរាជសីម៉ា)
មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវដូចតទៅ ណៈខនរាជសីម៉ា បុរីរ័ម លុបបុរី ស្រះបុរី និងណៈខនណាយ៉ុក

ទីតាំង  : ផ្ទះលេខ 15 ក្រុមទី 12 ផ្លូវរាជសីម៉ា-ក្បិនបុរី ឃុំធុងឆ័យនឿ ស្រុកប៉ាកធុងឆ័យ

លេខទូរស័ព្ទ  :  0-4496-9568-9
ទូរសារ : 0-4496-9569
e-mail : [email protected]    
គេហះទំព័រ : http://nakhonratchasima.nbtc.go.th

ឈ្មោះអង្គភាព​ : ការិយាល័យ កសថឆ.ខេត្ត​​  8 (ឧត្ដរធានី)
មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវដូចតទៅ ឧត្ដរធានី ​  ណងខាយ  បឹងកាន   ណៈខនផៈណុម   សៈកុលណៈខន   ណងបួឡាំភូ  និងលើយ

ទីតាំង  : ផ្លូវវ័តថៈណា ឃុំម៉ាកខែង ស្រុកមឿង ខេត្តឧត្ដរធានី 41000

លេខទូរស័ព្ទ  : 0-4222-3657
ទូរសារ : 0-4224-2047
e-mail : [email protected]    
គេហះទំព័រ : http://udonthani.nbtc.go.th
 

បង្កើតឡើងដោយ  -   (24/05/17 15:50:38)