ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 3 (ភភ.3)

ឈ្មោះអង្គភាព : ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 3 (ភភ.3)

ថ្ងៃកត់ត្រា : 24/05/2017

ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 3 (ភភ.3)

e-mail : [email protected]
គេហះទំព័រ : http://region3.nbtc.go.th

ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 3 មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវ ទាំងអស់ចំនួន 19 ខេត្ត រួមមាន


ឈ្មោះអង្គភាព :  ការិយាល័យ កសថឆ.ខេត្ត 3 (ឡាំប៉ាង)
មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវដូចតទៅ ឡាំប៉ាង   ផ្រែ   ណាន   ឧតៈរ៉ៈឌិត   ស៊ុខូថ័យ  និងតាក

ទីតាំង : ផ្ទះលេខ 248 ក្រុមទី 12 ផ្លូវចាមថេវៅ ឃុំបរហែវ ស្រុកមឿង ខេត្តឡាំប៉ាង 52100 

លេខទូរស័ព្ទ : 0-5431-3920
ទូរសារ : 0-5431-3923
e-mail :  [email protected]
គេហះទំព័រ  : http://lampang.nbtc.go.th


ឈ្មោះអង្គភាព : ការិយាល័យ កសថឆ. ខេត្ត 9 (ឆៀងម៉ៃ)
មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវដូចតទៅ ឆៀងម៉ៃ  ម៉ែហុងសន  និងឡាំភូន

ទីតាំង : ផ្ទះលេខ 68 ក្រុមទី 7 ឃុំស៊ុធេប ស្រុកមឿង ខេត្ត ឆៀងម៉ៃ 50200

លេខទូរស័ព្ទ : 0-5380-5904 - 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686
ទូរសារ : 0-5327-4670
e-mail : [email protected]
គេហះទំព័រ  : http://chiangmai.nbtc.go.th


ឈ្មោះអង្គភាព :  ការិយាល័យ កសថឆ.ខេត្ត 10 (ភិតសៈនុលោក)
មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវដូចតទៅ ភិតសៈនុលោក ​​ ផេតឆៈប៊ូន  ភិជិត  កាំផែងផេត  ណៈខនសៈវ៉ាន់  ឧថ័យធានី  និងឆ័យណាត

ទីតាំង : ផ្ទះលេខ 190 ក្រុមទី 7 ភូមិគុងម៉ោ  ឃុំប៉ាកថូក  ស្រុកមឿង  ខេត្តភិតសៈនុលោក 65000\

លេខទូរស័ព្ទ :  0-5524-5151-2
ទូរសារ :  0-5524-5150
e-mail : [email protected]
គេហះទំព័រ  : http://phitsanulok.nbtc.go.th


ឈ្មោះអង្គភាព : ការិយាល័យ កសថឆ. ខេត្ត 17 (ឆៀងរ៉ាយ)
មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវដូចតទៅ ឆៀងរ៉ាយ  ផៈយៅ និងណាន

ទីតាំង : ផ្ទះលេខ 632 ក្រុមទី 3 ផ្លូវម៉ែហ្វាហ្លួង ឃុំរិមកុក ស្រុកមឿងឆៀងរ៉ាយ ខេត្តឆៀងរ៉ាយ 57100

លេខទូរស័ព្ទ : 053-177398, 053-177399 ,053-177401
ទូរសារ :  053177400
e-mail : [email protected]
គេហះទំព័រ  : facebook:สำนักงาน กสทช.เขต17 - เชียงราย​

 

បង្កើតឡើងដោយ  -   (24/05/17 17:17:47)