ရုပ္သံလိုင္း၏ အပိုင္း ၃ တိုင္းေဒသရံုး

ဌာနအမည္ : ရုပ္သံလိုင္း၏ အပိုင္း ၃ တိုင္းေဒသရံုး

မွတ္တမ္းတင္သည့္ရက္စဲြ : 24/05/2017

ရုပ္သံလိုင္း၏ အပိုင္း ၃ တိုင္းေဒသရံုး

e-mail : [email protected]
ဝဘ္ဆိုဒ္ : http://region3.nbtc.go.th

ရုပ္သံလိုင္း၏ အပိုင္း ၃ တိုင္းေဒသဆိုင္ရာရံုးသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း စုစုေပါင္း (၁၉) ခရိုင္အတြင္းတာဝန္ ရွိသည္၊ 


ဌာနအမည္ :  ေဒသဆိုင္ရာရုပ္သံလိုင္း၏ တိုင္းနံပါတ္ ၃ {လမ္းပန္း(င္)}
သည္ ေအာက္ပါေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။     လမ္းပန္း(င္)၊ ဖရဲ႕၊ နာန္႔၊ အူတရာဒစ္၊ ဆူခုိထိုင္း ႏွင့္တာတ္၊

တည္ေနရာ ။  ။ : အမွတ္ ၂၄၈၊ မူထိ ၁၂၊ ဂ်ာမ္ေထးဝီးလမ္း၊ေဘာ္ေက်ာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ လမ္းပန္း(င္)ၿမဳိ႕နယ္၊ လမ္းပန္း(င္)ခရိုင္ ၅၂၁၀၀၊ 

ဖုန္းနံပါတ : ၀၅၄ ၃၁၃ ၉၂၀
ဖက္စ္ : ၀၅၄ ၃၁၃ ၉၂၃
e-mail :  [email protected]
ဝဘ္ဆိုဒ : http://lampang.nbtc.go.th


ဌာနအမည္ : ေဒသဆိုင္ရာရုပ္သံလိုင္း၏ တိုင္းနံပါတ္ 9 (ခ်ိန္းမိုင္)
သည္ ေအာက္ပါေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ခ်ိန္းမိုင္၊ မယ့္ေဟာင့္ေဆာင္(န္) ႏွင့္လမ္းဖြန္း၊

တည္ေနရာ ။  ။ : အမွတ္ ၆၈ မူထိ ၇၊ ဆူေထ့တ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ခ်ိန္းမိုင္ၿမဳိ႕နယ္၊ခ်ိန္းမိုင္ခရိုင္ ၅၀၂၈၀၊

ဖုန္းနံပါတ : ၀၅၃ ၈၀၅ ၉၀၄-၅၊ ၀၅၃ ၂၇၄ ၄၁၃၊ ၀၅၃ ၂၇၄ ၆၈၆၊  
ဖက္စ္ : ၀၅၃ ၂၇၄ ၆၇၀
e-mail : [email protected]
ဝဘ္ဆိုဒ : http://chiangmai.nbtc.go.th


ဌာနအမည္ :  ေဒသဆိုင္ရာရုပ္သံလိုင္း၏ တိုင္းနံပါတ္ ၁၀ (ဖိဆႏူးလုတ္)
သည္ ေအာက္ပါေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ဖိဆႏူးလုတ္၊ ေဖ့ခ်ဘြန္း၊ ဖိဂ်စ္၊ ကန္ဖဲန္းေဖ့ခ်္၊ နခြန္းဆဝမ္၊ အူထိုင္းဌာနီ ႏွင့္ခ်ဳိင္းနာတ္၊

တည္ေနရာ ။  ။ : အမွတ္ ၁၉၀ မူထိ ၇၊ ဘန္ခူး(င္)ေမာ့၊ပါတ္ထုတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ဖိဆႏူးလုတ္ၿမဳိ႕နယ္၊ ဖိဆႏူးလုတ္ခရိုင္ ၆၅၀၀၀၊

ဖုန္းနံပါတ : ၀၅၅ ၂၄၅ ၁၅၁-၂၊
ဖက္စ္ :  ၀၅၅ ၂၄၅ ၁၅၀
e-mail : [email protected]
ဝဘ္ဆိုဒ : http://phitsanulok.nbtc.go.th


ဌာနအမည္ : ေဒသဆိုင္ရာရုပ္သံလိုင္း၏ တိုင္းနံပါတ္ ၁၇ (ခ်ိန္းရိုင္း)
သည္ ေအာက္ပါေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ခ်ိန္းရိုင္း၊ ဖေယာင္း(ဝ္) ႏွင့္နာန္႔၊

တည္ေနရာ ။  ။ : အမွတ္ ၆၃၂ မူထိ ၃၊ မယ့္ဖွားလံုလမ္း၊ ရင္း(မ္)ကုတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ခ်ိန္ရိုင္းၿမဳိ႕နယ္၊     ခ်ိန္းရိုင္းခရိုင္ ၅၇၁၀၀

ဖုန္းနံပါတ : ၀၅၃ ၁၇၇ ၃၉၈၊ ၀၅၃ ၁၇၇ ၃၉၉၊ ၀၅၃ ၁၇၇ ၄၀၁၊
ဖက္စ္ :  0၀၅၃ ၁၇၇ ၄၀၀
e-mail : [email protected]
ဝဘ္ဆိုဒ : facebook:สำนักงาน กสทช.เขต17 - เชียงราย​

ဖန်တီးသူ  -   (24-05-2017 17:25:50)