สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และเสนอแนะ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ประมาณการรายรับ บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการควบคุมภายในของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักทรัพยากรบุคคล 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  จัดทำแผน และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอความเห็นในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารคดีและนิติการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน และการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม   รวมทั้งพิจารณาและให้คำปรึกษาแนะนำ  จัดทำร่าง และตรวจร่างกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน และการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน  
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดำเนินการ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และยานพาหนะ รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอความเห็นในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ และทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และยานพานะ ของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการคลัง  
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การเบิกจ่ายเงิน จัดทำงบดุล งบการเงินและบัญชี จัดเก็บรายได้ และเงินที่มีผู้นำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอความเห็นในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินและการคลังของสำนักงาน กสทช.ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการต่างประเทศ  
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการเจรจาตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ  และการจัดกิจกรรมระหว่างองค์การระหว่างประเทศ องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานต่างประเทศของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. รวมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าและนโยบายการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของต่างประเทศ และจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศประจำปี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร จัดการอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช.  รวมถึงเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลและวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

สร้างโดย  - 2fellows  admin (1/2/2559 14:32:48)