ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 1(ພພ 1) 
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງແລະຄວບຄຸມການປະຕິບັດວຽກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ(ເຂດ 1 ກຸງເທບມະຫານະຄອນ ເຂດ 5,ຈັນທະບຸລີ ເຂດ 15 ສຸພັນບຸລີ ເຂດ 16 ປຣາຈີນບຸລີ)ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບອອກໃບອານຸຍາດ ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະກວດສອບກວດຄົ້ນຈັບກຸມຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດທາງກົດມຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ ລວມຖືງສົ່ງເສີມສິດແລະຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນຂອງປະຊາຊົນ ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນພື້ນທີ່ ພາກກາງ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 2 (ພພ 2)
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງແລະຄວບຄຸມການປະຕິບັດວຽກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ(ເຂດ 2 ອຸບົນລາດຊະທານີ ເຂດ 6 ຂອນແກ່ນ ເຂດ 7 ນະຄອນຣາດຊະສີມາ ເຂດ 8 ອຸດອນທານີ)ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບອອກໃບອານຸຍາດ ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະກວດສອບກວດຄົ້ນຈັບກຸມຜູ້ກະທຳຜິດກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວກັບກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ ລວມຖືງສົ່ງເສີມສິດແລະຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນຂອງປະຊາຊົນ ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນພື້ນທີ່ ພາກຕະເວັນອອກສຽງເຫນືອ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 3(ພພ3)
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງແລະຄວບຄຸມການປະຕິບັດວຽກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ(ເຂດ 3 ລຳປາງ ເຂດ 9 ຊຽງໃຫມ່ ເຂດ 10 ພິສະນຸໂລກ ເຂດ 17 ຊຽງຣາຍ)ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ອອກໃບອານຸຍາດບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະກວດສອບກວດຄົ້ນຈັບກຸມຜູ້ກະທຳຜິດກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວກັບກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ ລວມຖືງສົ່ງເສີມສິດແລະຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນຂອງປະຊາຊົນ ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນພື້ນທີ່ ພາກຕະເວັນອອກສຽງເຫນືອ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 4(ພພ 4)
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງແລະຄວບຄຸມການປະຕິບັດວຽກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ (ເຂດ 4 ສົງຂາ ເຂດ 11 ພູເກັດ ເຂດ 12 ນະຄອນສີທຳມະຣາດ ເຂດ 13 ຣະນອງ ເຂດ 14 ຊຸມພອນ)ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ອອກໃບອານຸຍາດບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະກວດສອບກວດຄົ້ນຈັບກຸມຜູ້ກະທຳຜິດກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວກັບກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ ລວມຖືງສົ່ງເສີມສິດແລະຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນຂອງປະຊາຊົນ ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນພື້ນທີ່ ພາກຕະເວັນອອກສຽງເຫນືອ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ
 

ສຳນັກອຳນວຍການສາຍງານກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການປະສານແລະສະຫນັບສະຫນຸນການດຳເນີນວຽກດ້ານການບໍລິຫານງານທົ່ວໄປຂອງສ່ວນງານພາຍໃນສາຍງານກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃນດ້ານງົບປະມານ ຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ພັດສະດຸ ສາລະບັນ ເທັກໂນໂລຊີສາລະສົນເທດ ປະຊາສຳພັນ ຕາມກົດຫມາຍທີ່ ກສທຊ.ຫລືສຳນັກງານ ກສທຊ.ກຳຫນົດຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກວິຊາການແລະຈັດການຊັບພະຍາກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດແຜນແມ່ບົດ ແຜນກົນລະຍຸດແລະແຜນອື່ນໆໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນການດຳເນີນວຽກຕາມແຜນ ແລະຈັດເຮັດລາຍງານຜົນການດຳເນີນວຽກປະຈຳປີຂອງ ກທຄ.ຈັດເຮັດມາດຕະການເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການກະທຳອັນເປັນການຜູກຂາດຫລືກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເປັນທຳໃນການແຂ່ງຂັນໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈັດເຮັດຫລັກເກນແລະການກຳກັບເບິ່ງແຍງກ່ຽ%ກັບການໃຊ້ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ການໃຊ້ສິດແຫ່ງທາງ ລວມທັງປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນແລະສາລະສົນເທດກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອການບໍລິຫານ ການປະຕິບັດວຽກແລະການເຜີຍແຜ່ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກຄ່າທຳນຽມແລະອັດຕາຄ່າບໍລິການໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳຫນົດຫລັກເກນແລະວິທີການກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກຳຫນົດແລະກຳກັບເບິ່ງແຍງໂຄງສ້າງອັດຕາຄ່າບໍລິການໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກມາດຕະຖານແລະເທັກໂນໂລຊີໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຊີຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ດ້ານກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈັດເຮັດ ແລະໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບມາດຕະການແລະລັກສະນະອັນພືງປະສົງທາງດ້ານເທັກນິກແລະຮ່ວມຈັດເຮັດແຜນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ປະສານງານການໃຊ້ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸໃນການປະກອບກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກບໍລິຫານແລະຈັດການເລກຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການວິເຄາະ ແລະດຳເນີນການກ່ຽວກັບກົດຫມາຍ ມາດຕະຖານລະຫວ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເທັກໂນໂລຊີການບໍລິຫານຈັດການເລກຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈັດເຮັດແຜນ ຈັດສັນ ແລະກຳກັບການໃຊ້ເລກຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະຫລັກເກນການຄົງສິດເລກມຫາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລວມທັງກຳຫນົດຫລັກເກນແລະວິທີການກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມເລກຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກຂັບເຄື່ອນພາລະກິດພິເສດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການສືກສາ ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີໃຫມ່ ທັງດ້ານເທັກນິກ ເສດຖະສາດ ຈັດເຮັດຫລັກເກນວິທີການແລະເງື່ອນໄຂ ລວມທັງຈັດເຮັດແລະບໍລິຫານແຜນການອານຸຍາດແລະກຳກັບເບິ່ງແຍງການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີໃຫມ່ໆລວມທັງດຳເນີນພາລະກິດເລັ່ງດ່ວນໃນການກຳກັບເບິ່ງແຍງກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມຕາມນະໂຍບາຍຂອງ ກສທຊ.ແລະກທຄ.ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນແລະຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳຫນົດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງສິດແລະເສລີພາບຂອງປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ຖືກເອົາປ່ຽບຈາກຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ມາດຕະການສົ່ງເສີມສິດເສລີພາບແລະຄວາມສະເຫມີພາກຂອງປະຊາຊົນໃນການເຂົ້າຖືງການໃຊ້ປະໂຫຍດຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະບໍລິການໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກຳຫນົດຫລັກເກນວິທີການ ແລະດຳເນີນການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຂະບວນການຮັບແລະພິຈາລະນາເລື່ອງຮ້ອງຮຽນ ຍຸຕິຂໍ້ຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການແລະຜູ້ບໍລິໂພກ ລວມທັງອຳນວຍການວຽກດ້ານເລຂານຸການຄະນະອານຸກຳມະການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະການປະຊຸມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຍກທີ່ກ່ຽວກັບການອຳນວຍການວຽກຝ່າຍເລຂານຸການຂອງ ກທຄ.ຈັດການປະຊຸມແລະດຳເນີນວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ງອກັບການປະຊຸມຂອງ ກທຄ.ແລະການປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດຂອງ ກທຄ.ລວມທັງສະຫນັບສະຫນຸນແລະອຳນວຍການໃນກິດຈະການອັນກ່ຽວກັບການເງີນຂອງ ກທຄ.ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ 1
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນ ວິທີການ ແລະເງື່ອນໄຂການອອກໃບອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບມີໂຄງຂ່າຍ ພິຈາລະນາຈັດສັນແລະອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບມີໂຄງຂ່າຍ ຕິດຕາມ ກວດສອບ ແລະໃຫ້ຄຳປືກສາກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນແລະເງື່ືອນໄຂການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ລວມທັງຮ່ວມຈັດເຮັດຫລັກເກນແລະໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ 2
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນ ວິທີການ ແລະເງື່ອນໄຂການອອກໃບອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບບໍ່ມີໂຄງຂ່າຍ ພິຈາລະນາຈັດສັນແລະອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບບໍ່ມີໂຄງຂ່າຍ ຕິດຕາມ ກວດສອບ ແລະໃຫ້ຄຳປືກສາກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການອິນເຕີເນັດໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນ ແລະເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ລວມທັງຮ່ວມຈັດເຮັດຫລັກເກນແລະໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງການປະກອບກິດຈະການອິນເຕີເນັດ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກົດຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການດຳເນີນການຄະດີດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈັດເຮັດຮ່າງ ກວດຮ່າງ ປັບປຸງແລະພັດທະນາກົດຫມາຍ ພິຈາລະນາສັນຍາ ຫລືຄວາມຕົກລົງໃດໆ ວິນິໄສແລະໃຫ້ຄຳປືກສາແນະນຳກ່ຽວກັບຂໍ້ກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ດຳເນີນການຮັບແລະພິຈາລະນາອຸທອນຄຳສັ່ງທາງປົກຄອງ ລວມທັງພິຈາລະນາບັນຫາໃດໆ ທີ່ເກີດຂື້ນຕາມກົດຫມາຍວິທີປະຕິບັດລາດຊະການທາງປົກຄອງ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກຳກັບເບິ່ງແຍງກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງແລະການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນແລະເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ລວມທັງກວດສອບ ແລະດຳເນີນຄະດີຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະກົດຫມາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກການອານຸຍາດແລະກຳກັບວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນ ວິທີການ ແລະເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດໃນກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ພິຈາລະນາຈັດສັນຄື່ນແລະອອກໃບອານຸຍາດໃນກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ຕິດຕາມ ກວດສອບແລະໃຫ້ຄຳປືກສາກ່ຽວກັບການດຳເນີນການໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນ ແລະເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ລວມທັງປະສານງານກັບຂ່າຍສື່ສານວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມໂດຍທົ່ວຖືງແລະເພື່ອສັງຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດແບບແຜນການຈັດໃຫ້ມີບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມພື້ນຖານໂດຍທົ່ວຖືງແລະບໍລິການເພື່ອສັງຄົມ ກຳຫນົດມາດຕະການແລະສົ່ງເສີມ ປະສານງານຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງກຳກັບ ກວດສອບ ແລະຕິດຕາມປະເມີນຜົນການກະຈາຍບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມພື້ນຖານໂດຍທົ່ວຖືງແລະບໍລິການເພື່ອສັງຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກໂຄງຂ່າຍພື້ນຖານ ການໃຊ້ແລະເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງຂ່າຍ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນ ການອານຸຍາດ ແລະການກຳກັບເບິ່ງແຍງກ່ຽວກັບການໃຊ້ແລະເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອັດຕາຄ່າທຳນຽມການໃຊ້ແລະເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຍກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳຫນົດມາດຕະຖານແລະຈັດເຮັດແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລວມທັງດຳເນີນການຈັດອົບຮົມແລະພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກອຳນວຍການສາຍງານກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດງານທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດແຜນແມ່ບົດ ແຜນກົນລະຍຸດແລະແຜນອື່ນໆໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນການດຳເນີນວຽກຕາມແຜນ ປະສານແລະສະຫນັບສະຫນຸນການດຳເນີນວຽກດ້ານການບໍລິຫານວຽກທົ່ວໄປຂອງສ່ວນວຽກພາຍໃນສາຍງານກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດໃນດ້ານງົບປະມານຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ພັດສະດຸ ສາລະບັນ ເທັກໂນໂລຊີສາລະສົນເທດ ປະຊາສຳພັນ ຕາມກົດຫມາຍທີ່ ກສທຊ.ຫລືສຳນັກງານ ກສທຊ.ກຳຫນົດ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກນະໂຍບາຍແລະວິຊາການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກດ້ານນະໂຍບາຍ ວິຊາການ ວຽກວິໄຈ ແລະຈັດເຮັດຂໍ້ວິເຄາະໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດປະສານງານໃຫ້ຜູ້ປະກອບການປະຕິບັດຕາມຫລັກເກນກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການໂທລະທັດທີ່ເປັນການທົ່ວໄປ ໃຫ້ຂໍ້ຄິດເຫັນແລະຂໍ້ສະເຫນີແນະດ້ານນະໂຍບາຍແລະວິຊາການ ປະສານງານກັບຫນ່ວຍງານລະຫວ່າງປະເທດໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ຈັດເຮັດຂໍ້ມູນແລະສາລະສົນເທດກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດເພື່ອການບໍລິການ ລວມທັງເຜີຍແຜ່ແລະຈັດເຮັດລາຍງານຜົນການດຳເນີນວຽກປະຈຳປີຂອງ ກສທ.ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກຄ່າທຳນຽມແລະອັດຕາຄ່າບໍລິການໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳຫນົດຫລັກເກນ ແລະດຳເນີນການດ້ານຄ່າທຳນຽມການລົດຫຍ່ອນຫລືຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມໃບອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການ ກຳກັບເບິ່ງແຍງອັດຕາຄ່າບໍລິການ ໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ອັດຕາຄ່າຕອບແທນການໃຊ້ແລະເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງຂ່າຍກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດໃນລະບົບດິຈິຕອນລວມທັງປະເມີນມູນຄ່າຄື່ນຄວາມຖີ່ສຳຫລັບການປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່ໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງຫລືໂທລະທັດ ຕະຫລອດຈົນປິຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກວິສະວະກຳແລະເທັກໂນໂລຊີກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືກສາແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຊີມາດຕະຖານທາງເທັກນິກແລະການບໍລິຫານຄື່ນຄວາມຖີ່ ຈັດເຮັດແຜນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ປະສານງານແລະຈັດສັນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸໃນ ກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ຈັດເຮັດມາດຕະຖານແລະລັກສະນະພື່ງປະສົງທາງດ້ານເທັກນິກສຳຫລັບກິດຈະການທີ່ໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ ກວດສອບແລະໃຫ້ຄວາມເຫັນປະກອບການອານຸຍາດກ່ຽວກັບເຄື່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກຮັບຮອງມາດຕະຖານວິສະວະກຳໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ ພິຈາລະນາຄຸນລັກສະນະດ້ານເທັກນິກແລະຮັບຮອງມາດຕະຖານຂອງເຄື່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ໃຫ້ຄຳປືກສາແລະບໍລິການດ້ານເທັກນິກ ພັດທະນາວຽກນະວັດຕະກຳ ວຽກວິຊາການແລະຝືກອົບຮົມດ້ານວິສະວະກຳ ຈັດເຮັດມາດຕະຖານແລະລັກສະນະພືງປະສົງດ້ານເທັກນິກໃນກິດຈະການທີ່ບໍ່ແມ່ນຄື່ນຄວາມຖີ່ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກິດຈະການໂທລະທັດໃນລະບົບດິຈິຕອນ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດເຮັດແນວນະໂຍບາຍແຜນວຽກແລະດຳເນີນການກ່ຽວກັບການປ່ຽນຜ່ນໄປສູ່ໂທລະທັດໃນລະບົບດິຈິຕອນແລະໂທລະທັດເຄື່ອນທີ່ໃນລະບົບດິຈິຕອນ ການຍຸຕິໂທລະທັດໃນລະບົບແອນະລ໊ອກ ປະສານງານການວິເຄາະແລະສະຫນັບສະຫນຸນການຈັດເຮັດອັດຕາຄ່າຕອບແທນການໃຊ້ແລະເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງຂ່າຍໂທລະທັດໃນລະບົບດິຈິຕອນແລະໂຄງຂ່າຍໂທລະທັດເຄື່ອນທີ່ໃນລະບົບດິຈິຕອນ ລວມທັງກຳກັບເບິ່ງແຍງການຂະຫຍາຍໂຄງຂ່າຍແລະຄຸນນະພາບໂທລະທັດແລະໂທລະທັດເຄື່ອນທີ່ໃນລະບົບດິຈິຕອນ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳຫນົດຫລັກເກນ ວິທີການ ມາດຕະການແລະດຳເນີນການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະສິດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກບໍ່ໃຫ້ຖືກເອົາປຽບຈາກຜູ້ປະກອບການ ພັດທະນາແລະເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ສົ່ງເສີມສິດ ເສລີພາບ ແລະຄວາມສະເຫມີພາກຂອງຄົນພິການ ຜູ້ສູງອາຍຸແລະຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນການເຂົ້າຖືງແລະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ພິຈາລະນາເລື່ອງຮ້ອງຮຽນແລະຍຸຕິຂໍ້ຂັດແຍ້ງທີ່ເປັນການເອົາປຽບຜູ້ບໍລິໂພກ ລວມທັງປະຕິບັດວຽກໃນຖານະເລຂານຸການຄະນະອານຸກຳມະການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດແລະການປະຊຸມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການອຳນວຍການວຽກຝ່າຍເລຂານຸການຂອງ ກສທ.ຈັດການປະຊຸມແລະດຳເນີນວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຊຸມຂອງ ກສທ.ແລະການປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດຂອງ ກສທ.ລວມທັງສະຫນັບສະຫນຸນແລະອຳນວຍການໃນກິດຈະການອັນກ່ຽວກັບການເງີນຂອງ ກສທ.ລວມທັງວິເຄາະແລະຄັດແຍກເລື່ອງຮ້ອງຮຽນທີ່ກ່ຽວກັບພາລະກິດກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ຕະຫອລດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການກະຈາຍສຽງ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນວິທີການ ເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດ ພິຈາລະນາອານຸຍາດ ເຫັນຊອບຜັງລາຍການ ຕິດຕາມ ກວດສອບ ໃຫ້ຄຳປືກສາ ແລະຈັດການຖານຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການກະຈາຍສຽງໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນແລະເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນ ວິທີການ ເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດ ພິຈາລະນາອານຸຍາດ ເຫັນຊອບຜັງລາຍການ ຕິດຕາມ ກວດສອບ ໃຫ້ຄຳປືກສາ ແລະຈັດການຖານຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການໂທລະທັດໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນແລະເງື່ອນໄນການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂຄງຂ່າຍ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກແລະເຄື່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນ ວິທີການ ເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດ ພິຈາລະນາອານຸຍາດ ຕິດຕາມ ກວດສອບ ໃຫ້ຄຳປືກສາ ແລະຈັດການຖານຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໃນລະບົບດິຈິຕອນ ໂຄງຂ່າຍ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເຄື່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ເຄື່ອງຮັບ ເຄື່ອງມື ຫລືອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ສຳຫລັບກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນແລະເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ລວມທັງພິຈາລະນາຄວາມຈຳເປັນໃນການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ຕາມການອານຸຍາດ ສຳປະທນ ຫລືສັນຍາ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກົດຫມາຍກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີດ້ານກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ຈັດເຮັດຮ່າງກວດຮ່າງ ປັບປຸງ ແລະພັດທະນາກົດຫມາຍ ພິຈາລະນາສັນຍາ ຫລືຄວາມຕົກລົງໃດໆ ວິນິໄສ ແລະໃຫ້ຄຳປືກສາແນະນຳກ່ຽວກັບຂໍ້ກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ດຳເນີນການຮັບແລະພິຈາລະນາອຸທອນຄຳສັ່ງທາງປົກຄອງ ລວມທັງພິຈາລະນາບັນຫາໃດໆ ທີ່ເກີດຂື້ນຕາມກົດຫມາຍວິທີປະຕິບັດລາດຊະການທາງປົກຄອງ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກຳກັບການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳກັບ ກວດສອບ ແລະໄກ່ເກ່ຍການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ ລວມທັງດຳເນີນຄະດີກັບຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນແລະກຳກັບເບິ່ງແຍງກັນເອງ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນານະໂຍບາຍ ກຳຫນົດຫລັກເກນສົ່ງເສີມແລະກຳກັບເບິ່ງແຍງການແຂ່ງຂັນໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ສະຫນັບສະຫນຸນການບັງຄັບໃຊ້ຫລັກເກນການປ້ອງກັນແລະແກ້ໄຂບັນຫາການຜູກຂາດ ການຄວບລວມແລະຄອບງຳກິດຈະການ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດກົນໄກການກຳກັບເບິ່ງແຍງກັນເອງ ແລະການກຳກັບເບິ່ງແຍງຮ່ວມກັນພາຍໃຕິຈາລິຍະທຳແລະຈັນຍາບັນວິຊາຊີບ ສ້າງເຄືອຂ່າຍໄຕພາຄີເພື່ອສົ່ງເສີມສິດເສລີພາບສື່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ລວມທັງໃຫ້ຄວາມເຫັນຕໍ່ຂໍ້ຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບຈາລິຍະທຳແລະຈັນຍາບັນວິຊາຊີບຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກພັດທະນາອົງກອນວິຊາຊີບແລະສົ່ງເສີມການບໍລິການຢ່າງທົ່ວຖືງ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການລວມກຸ່ມຂອງຜູ້ຮັບໃບອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການຜູ້ຜະລິດລາຍການ ແລະຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບສື່ສານມວນຊົນ ສ່ົງເສີມໃຫ້ມີການພັດທະນາອົງກອນວິຊາຊີບ ລວມທັງກຳຫນົດແນວທາງ ມາດຕະການສົ່ງເສີມສິດເສລີພາບແລະຄວາມສະເຫມີພາກຂອງປະຊາຊົນໃນການເຂົ້າຖືງ ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ໃຊ້ປະໂຫຍດຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະການບໍລິການໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດຢ່າງທົ່ວຖືງ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກຳກັບຜັງແລະເນື້ອໃນລາຍການ ແລະພັດທະນາຜູ້ປະກາດໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງ ກວດສອບ ແລະພິຈາລະນາເລື່ອງຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບຜັງລາຍການ ເນື້ອໃນລາຍການຂອງຜູ້ປະກອບກິດການໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມກົດຫມາຍລວມທັງຈັດເຮັດແຜນສົ່ງເສີມ ສະຫນັບສະຫນຸນແລະພັດທະນາຄຸນນະພາບລາຍການແລະມາດຕະຖານຜູ້ປະກາດໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ