Kantor NBTC sektor 1 
Bertanggung jawab atas operasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian operasi Kantor NBTC pada daerah (daerah 1 Bangkok, daerah 5 Chanthaburi, daerah 15 Suphan Buri, daerah 16 Prachin Buri) yang bertanggung jawab, menerbitkan lisensi menegakan hukum dan menyelidiki juga menangkap pelanggaran tentang penyiaran, siaran televise, komunikasi radio dan telekomunikasi menurut yang ditugaskan. Memberi dukungan hak dan menerima pengaduan masyarakat, konsumen dan instnsi terkait di daerah pusat. Serta praktisi lainnya menurut yang ditugaskan.

Kantor NBTC sektor 2
The duty and responsibility in performing works related to governance and control on the operation of District Office of NBTC (District 2 Ubon Ratchathani, District 6 Khon Kaen, Bertanggung jawab atas operasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian operasi Kantor NBTC pada daerah (daerah 2 Ubon Ratchathani, daerah 6 Khon Kaen, daerah 7 Nakhon Ratchasima, daerah 8 Udon Thani) yang bertanggung jawab, menerbitkan lisensi menegakan hukum dan menyelidiki juga menangkap pelanggaran tentang penyiaran, siaran televise, komunikasi radio dan telekomunikasi menurut yang ditugaskan. Memberi dukungan hak dan menerima pengaduan masyarakat, konsumen dan instnsi terkait di daerah timur laut. Serta praktisi lainnya menurut yang ditugaskan.

Kantor NBTC sektor 3
Bertanggung jawab atas operasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian operasi Kantor NBTC pada daerah (daerah 3 Lampang, daerah 9 Chiang Mai, daerah 10 Phitsanulok, daerah 17 Chiang Rai.) yang bertanggung jawab, menerbitkan lisensi menegakan hukum dan menyelidiki juga menangkap pelanggaran tentang penyiaran, siaran televise, komunikasi radio dan telekomunikasi menurut yang ditugaskan. Memberi dukungan hak dan menerima pengaduan masyarakat, konsumen dan instnsi terkait di daerah Utara. Serta praktisi lainnya menurut yang ditugaskan.

Kantor NBTC sektor 4
Bertanggung jawab atas operasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian operasi Kantor NBTC pada daerah (daerah 4 Songkhla, daerah 11 Phuket, daerah 12 Nakhon Si Thammarat, daerah 13 Ranong, daerah 14 Chumporn) yang bertanggung jawab, menerbitkan lisensi menegakan hukum dan menyelidiki juga menangkap pelanggaran tentang penyiaran, siaran televise, komunikasi radio dan telekomunikasi menurut yang ditugaskan. Memberi dukungan hak dan menerima pengaduan masyarakat, konsumen dan instnsi terkait di daerah Selatan. Serta praktisi lainnya menurut yang ditugaskan.
 
Cơ quan giám sát lĩnh vực hoạt động viễn thông
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc điều phối và hỗ trợ việc quản lý chung của các bộ phận nội bộ thuộc lĩnh vực hoạt động viễn thông về mặt ngân sách, nguồn nhân lực, dụng cụ, tài liệu, công nghệ thông tin, quan hệ công chúng theo Luật của NBTC hoặc cơ quan NBTC quy định, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan học thuật và quản lý tài nguyên viễn thông
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc đặt ra kế hoạch mô hình, kế hoạch chiến lược và các kế hoạch khác cho hoạt động viễn thông; giám sát đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả hằng năm của NTC; thực hiện biện pháp ngăn chặn các hành vi như độc quyền hoặc gây ra cạnh tranh không lành mạnh trong viễn thông; đề ra quy tắc và chỉ đạo về việc sử dụng cơ sở hạ tầng, sử dụng quyền lợi và cách thức. Đồng thời, cơ quan có trách nhiệm giải quyết các công việc liên quan đến dữ liệu, thông tin viễn thông nhằm quản lý hiệu suất và mức độ lan truyền, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan lệ phí và phí dịch vụ trong hoạt động viễn thông
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc thiết lập các quy định và quy trình về lệ phí cấp phép kinh doanh các hoạt động viễn thông; quy định và chỉ đạo cấu trúc phí dịch vụ trong hoạt động viễn thông, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan tiêu chuẩn và công nghệ viễn thông
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc nghiên cứu thông tin về công nghệ sóng vô tuyến và dùng sóng vô tuyến trong hoạt động viễn thông; tổ chức, đóng góp ý kiến về các tiêu chuẩn và đặc tính kỹ thuật; đưa ra các kế hoạch sóng vô tuyến, điều phối việc sử dụng tần số phát thanh trong hoạt động phát thanh viễn thông, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan tổ chức và quản lý số viễn thông
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc phân tích và thực thi dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến công nghệ quản lý, tổ chức số viễn thông; lên kế hoạch, phân bổ, sử dụng số viễn thông và quy tắc về quyền giữ số viễn thông, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan thúc đẩy nhiệm vụ đặc biệt
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc giáo dục, nghiên cứu thông tin về việc sử dụng các công nghệ viễn thông mới về mặt kĩ thuật, kinh tế học; đề ra các quy tắc, thủ tục và điều kiện. Đồng thời, tổ chức và quản lí kế hoạch cấp phép cho việc chỉ đạo hoạt động viễn thông ứng dụng công nghệ mới, thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong chỉ đạo hoạt động viễn thông theo chính sách của NTBC và NTC, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan tiếp nhận khiếu nại và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động viễn thông
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc quy định các biện pháp bảo vệ quyền lợi và tự do của công dân, không bị thiệt thòi trước các nhà cung cấp. Cơ quan đề ra các biện pháp thúc đẩy quyền tự do và bình đẳng của công dân, để họ được tiếp cận, sử dụng sóng vô tuyến và các dịch vụ viễn thông khác; đề ra các quy tắc, quy trình và thực thi bảo vệ người tiêu dùng; tiếp nhận, xem xét các khiếu nại, giải quyết tranh chấp giữa các nhà cung cấp và người tiêu dùng; giám sát Ban Tổng thư kí của Ủy ban bảo vệ người tiêu dùng trong viễn thông, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan hội đồng viễn thông và hội nghị
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc giám sát công việc của ban Tổng thư kí NTC; tổ chức họp, tiến hành các công việc liên quan đến cuộc họp của NTC và các hội nghị liên quan đến nhiệm vụ của CAT; đồng thời, hỗ trợ và giám sát các hoạt động liên quan đến tài chính của NTC, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan cấp phép kinh doanh viễn thông 1
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc thiết lập các quy định, quy trình, điều kiện cấp giấy phép kinh doanh viễn thông; phê duyệt cấp phép viễn thông có mạng lưới; theo dõi, kiểm tra, tư vấn về hoạt động phát thanh theo đúng quy định và điều kiện cấp phép; đồng thời, đặt ra các quy tắc và đóng góp ý kiến về việc chỉ đạo hoạt động viễn thông, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan cấp phép kinh doanh viễn thông 2
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc thiết lập các quy định, quy trình, điều kiện cấp giấy phép kinh doanh viễn thông; phê duyệt cấp phép viễn thông không có mạng lưới; theo dõi, kiểm tra, tư vấn về hoạt động phát thanh theo đúng quy định và điều kiện cấp phép; đồng thời, đặt ra các quy tắc và đóng góp ý kiến về việc chỉ đạo hoạt động viễn thông, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan luật pháp về viễn thông 
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc kiện tụng khiếu nại về viễn thông, làm các bản dự thảo; điều chỉnh và nâng cao luật; xem xét hợp đồng hoặc bất kì thỏa thuận nào; chẩn đoán, tư vấn và giới thiệu về luật viễn thông; tiếp nhận và xem xét kháng cáo mệnh lệnh hành chính; đồng thời, xem xét bất kỳ vấn đề phát sinh theo luật và thủ tục hành chính, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan chỉ đạo hoạt động viễn thông
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc chỉ đạo các hoạt động viễn thông theo đúng quy tắc và điều kiện đã định sẵn; đồng thời, kiểm tra và tiến hành truy tố những hành vi sai trái trong hoạt động theo luật phát thanh viễn thông, luật viễn thông và các luật khác, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan cấp phép và chỉ đạo phát thanh viễn thông
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc thiết lập các quy tắc, quy trình và kiện cấp phép kinh doanh hoạt động viễn thông; xem xét việc phân bổ sóng và cấp phép cho hoạt động phát thanh viễn thông; theo dõi, kiểm tra và tư vấn về hoạt động phát thanh theo đúng quy định và điều kiện cấp phép; đồng thời, phối hợp với các báo chí phát thanh viễn thông để tạo nên sự thống nhất, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan dịch vụ viễn thông phổ quát và vì xã hội
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc lên kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản phổ quát để phục vụ xã hội; đề ra biện pháp và thúc đẩy, phối hợp các đơn vị liên quan; đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi và đánh giá kết quả của việc phân bổ dịch vụ viễn thông cơ bản phổ quát và phục vụ xã hội, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan mạng, việc sử dụng và kết nối mạng
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc thiết lập các quy tắc; cấp phép và chỉ đạo việc sử dụng, kết nối mạng viễn thông; phí sử dụng và kết nổi viễn thông, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan phát triển nhân lực trong hoạt động viễn thông
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc thiết lập tiêu chuẩn và lên kế hoạch phát triển nguồn nhân lực viễn thông; đồng thời, tiến hành đào tạo và nâng cao nhân lực viễn thông, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.
Cơ quan hoạt động lĩnh vực phát thanh và truyền hình
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc chuẩn bị kế hoạch mô hình, kế hoạch chiến lược và các kế hoạch khác trong hoạt động phát thanh và truyền hình. Cơ quan sẽ theo dõi kết quả, đánh giá tiến độ công việc theo kế hoạch, phối hợp và hỗ trợ về mặt quản lý các công việc chung trong nội bộ như:ngân sách, nguồn nhân lực, phương tiện, tài liệu, công nghệ thông tin, quan hệ công chúng theo luật của NBTC hay cơ quan NBTC quy định, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan chính sách và học thuật về phát thanh và truyền hình
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến mặt học thuật, nghiên cứu và tiến hành đánh giá hoạt động phát thanh và truyền hình. Cơ quan sẽ phối hợp với các nhà điều hành để thực hiện đúng theo nguyên tắc về dịch vụ truyền hình nói chung; đưa ra những nhận xét và góp ý về các chính sách và học thuật. Ngoài ra, cơ quan sẽ phối hợp với các đơn vị trong nước hoạt động trên lĩnh vực phát thanh và truyền hình, tiến hành xử lí dữ liệu và thông tin về hoạt động phát thanh truyền hình trong việc quản lý, tuyên truyền, làm báo cáo kết quả hoạt động trong năm của CAT, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan lệ phí và phí dịch vụ trong hoạt động phát thanh, truyền hình
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc thiết lập và tiến hành thực hiện các điều lệ giảm lệ phí hoặc miễn lệ phí giấy phép kinh doanh. Cơ quan cũng kiểm soát phí dịch vụ trong hoạt động phát thanh, truyền hình; khoản thù lao từ việc sử dụng và liên kết mạng lưới phát thanh và truyền hình trong hệ thống kĩ thuật số, bao gồm cả định giá sóng vô tuyến trong hoạt động phát thanh truyền hình, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan Kỹ thuật và Công nghệ phát thanh, truyền hình
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến giáo dục phân tích những thông tin về công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý sóng vô tuyến, thực hiện kế hoạch tần số, điều phối và phân bổ tần số trong hoạt động phát thanh, truyền hình. Cơ quan phải đặt ra tiêu chuẩn và đặc tính chung phù hợp về kỹ thuật cho các hoạt động dùng sóng vô tuyến; xem xét và đưa ra ý kiến cấp phép cho thiết bị truyền thông vô tuyến trong hoạt động phát thanh, truyền hình, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phát thanh, truyền hình
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc kiểm tra, xem xét các tính năng về mặt kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn của các thiết bị truyền thông vô tuyến và thiết bị trong hoạt động phát thanh truyền hình; tư vấn và phục vụ kỹ thuật; không ngừng phát triển tay nghề; giáo dục, đào tạo kỹ thuật; đặt ra tiêu chuẩn và đặc tính chung phù hợp về kỹ thuật cho các hoạt động không dùng sóng vô tuyến, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan hoạt động truyền hình và hệ thống kỹ thuật số
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc thiết lập các chính sách, kế hoạch và hoạt động về việc chuyển đổi sang truyền hình kỹ thuật số và truyền hình kỹ thuật số di động; chấm dứt truyền hình analog; phối hợp các phân tích và hỗ trợ thực hiện trao tặng phí khuyến khích cho người sử dụng và kết nối mạng lưới truyền hình kỹ thuật số, truyền hình kỹ thuật số di động. Đồng thời, cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo việc mở rộng mạng lưới và chất lượng truyền hình, truyền hình kỹ thuật số di động cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động phát thanh truyền hình
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc thiệt lập các quy định, quy trình, biện pháp và hành động để bảo vệ người tiêu dùng và quyền lợi của người tiêu dùng không  phải chịu thiệt thòi từ các nhà điều hành. Cơ quan có nhiệm vụ phát triển và nâng cao năng lực của người tiêu dùng; thúc đẩy quyền lợi tự do và bình đẳng của người khuyết tật, người già và những người có hoàn cảnh khó khăn để họ được tiếp cận và nắm bắt được tin tức trong hoạt động phát thanh truyền hình; xem xét các khiếu nại và giải quyết tranh chấp khi người tiêu dùng bị thiệt thòi. Cơ quan sẽ thực thi trên cương vị Tổng thư ký của Ủy ban bảo vệ người tiêu dùng trong phát thanh truyền hình, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan quản lý hoạt động  phát thanh, truyền hình và hội nghị
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc giám sát công việc của Ban Giám đốc và thư ký của CAT; tổ chức các cuộc họp, tiến hành công việc liên quan đến cuộc họp của CAT và các hội nghị liên quan đến nhiệm vụ của CAT. Cơ quan sẽ hỗ trợ và giám sát các hoạt động tài chính của CAT;  phân loại và phân tích các khiếu nại về thực hiện nhiệm vụ của phát thanh truyền hình, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan cấp phép hoạt động phát thanh
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc thiết lập các quy định, quy trình, điều kiện cấp phép, phê duyệt cấp phép, theo dõi, kiểm tra, tư vấn, quản lý cơ sở dữ liệu về hoạt động phát thanh theo quy định, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan cấp phép hoạt động của truyền hình
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc thiêt lập các quy định, quy trình, điều kiện cấp phép, phê duyệt cấp phép, theo dõi, kiểm tra, tư vấn quản lý cơ sở dữ liệu về hoạt động truyền hình theo quy định, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan cấp phép kinh doanh mạng lưới, cơ sở vật chất và thiết bị truyền thông vô tuyến
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc thiết lập các quy định, quy trình, điều kiện cấp phép, phê duyệt cấp phép, theo dõi, kiểm tra, tư vấn, quản lý cơ sở dữ liệu về hoạt động phát thanh trong hệ thống kỹ thuật số, mạng lưới, cơ sở vật chất, thiết bị truyền thông vô tuyến, máy thu vô tuyến điện, công cụ hoặc thiết bị sử dụng cho hoạt động phát thanh và truyền hình theo các quy định và điều kiện cho phép. Cơ quan có trách nhiệm xem xét mức độ cần thiết khi sử dụng sóng vô tuyến theo quy định, nhượng quyền hoặc hợp đồng, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan Luật pháp về phát thanh và truyền hình
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc kiện tụng khiếu nại về phát thanh và truyền hình; làm các bản dự thảo, điều chỉnh và nâng cao luật; xem xét hợp đồng hoặc bất kì thỏa thuận nào; chẩn đoán, tư vấn và giới thiệu về Luật phát thanh và truyền hình; tiếp nhận và xem xét kháng cáo mệnh lệnh hành chính. Đồng thời, cơ quan còn xem xét mọi vấn đề phát sinh theo luật và thủ tục hành chính, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan chỉ đạo việc sử dụng sóng vô tuyến trong hoạt động phát thanh và truyền hình
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc chỉ đạo, kiểm tra và hòa giải khi sử dụng sóng vô tuyến trong hoạt động phát thanh và truyền hình. Cơ quan có nhiệm vụ bắt buộc phải làm theo pháp luật khi sử dụng sóng vô tuyến, đồng thời truy tố người có tội trong hoạt động phát thanh truyền hình, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan thúc đẩy cạnh tranh và tự giám sát 
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc nâng cao chính sách, đặt ra các quy tắc thúc đẩy và chỉ đạo việc cạnh tranh trong hoạt động phát thanh truyền hình; hỗ trợ việc bắt buộc phải tuân theo quy tắc để tự bảo vệ và giải quyết vấn đề độc quyền, sáp nhập và thâu tóm doanh nghiệp. Việc thúc đẩy sẽ tạo ra các cơ chế tự giám sát bản thân và giám sát nhau dưới những nguyên tắc và đạo đức ứng xử nghề nghiệp; tạo ra mạng lưới “Ba phía” để thúc đẩy sự tự do tự do báo chí trong trách nhiệm với xã hội. Đồng thời, cơ quan sẽ đưa ra ý kiến về việc khiếu nại vấn đề đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan phát triển Ủy ban nghề nghiệp và thúc đẩy các dịch vụ một cách tối đa
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc thúc đẩy sự tích hợp của các nhà đầu tư, nhà sản xuất và báo chí truyền thông nhằm thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan có trách nhiệm định hướng, đưa ra các biện pháp thúc đẩy quyền tự do và bình đẳng của công dân trong việc tiếp cận, nhận thức thông tin, tin tức và phải biết cách tận dụng tính năng của sóng vô tuyến và dịch vụ trong hoạt động phát thanh và truyền hình một cách tối đa, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Cơ quan chỉ đạo bố trí và nội dung, phát triển phát thanh viên trong hoạt động của phát thanh và truyền hình
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến việc chỉ đạo, kiểm tra và xem xét khiếu nại về chương trình. Nội dung chương trình của của các nhà điều hành trong việc phát sóng và truyền hình phải căn cứ vào pháp luật. Bên cạnh đó, cơ quan phải lên kế hoạch khuyến khích, hỗ trợ và phát triển chất lượng chương trình và tiêu chuẩn của phát thanh viên trong phát thanh truyền hình, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.