ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงาน กสทช.

ผังโครงสร้างตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. 2557

สร้างโดย   - admin NBTC