លោកប្រវិទ្យ លីស្ថាផនវង្សា

លោកប្រវិទ្យ លីស្ថាផនវង្សា

កម្មការកិច្ចការផ្សាយសំលេង កិច្ចការទូរទស្សន៍ និងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ជាតិ

NBTC

កម្រឹតវប្បធម៌:
 • វេជ្ជសាស្ត្របណ្ឌិត សាកលវិទ្យាល័យជុឡាឡុងកន ព.ស.2530
 • សញ្ញាបត្រផ្នែកនយោបាយ សាកលវិទ្យាល័យស៊ុខូធ័យថាំម៉ាធិរាត ព.ស.2535
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែកសុខាភិបាល ស្ថាប័នរោគវិទ្យាតំបន់ក្ដៅ ប្រទេសប៊ែលហ្សិក ព.ស.2542
 • អ្នកមានជំនាញផ្នែកការការពាររោគវិទ្យា(ផ្នែកសុខាភិបាល) ពេទ្យសភា ព.ស.2535
 • អ្នកមានជំនាញផ្នែករោគវិទ្យាក្នុងគ្រួសារ ពេទ្យសភា ព.ស.2547
គ្រឿង​ឥស្សរិយយស
 • ទិយ៉ាផនដំរីស 5 ធ្នូ 2541
 • ប្រៈថុមម៉ាផនថៃ 5 ធ្នូ 2549

ប្រវត្តិការងារ:

 • យាមន្ទីពេទ្យហួយថាប់ធ័ន ខេត្តស៊ីសៈកេត
 • នាយាមន្ទីពេទ្យស៊ីរ៉ាត់តៈនៈ ខេត្តស៊ីសៈកេត
 • នាយាមន្ទីពេទ្យឡាតបួហ្លួង ខេត្តព្រះនគរស៊ីអយុទ្យា
 • នាយកមន្ទីពេទ្យអ៊ុធ័យ ខេត្តព្រះនគរស៊ីអយុទ្យា
 • ប្រធានសហគមន៍ពេទ្យជនបទ
 • លេខាធិការគណៈកម្មការសម្របសម្រួលអង្គការឯកជនដើម្បីការសុខាភិបាលមូលដ្ធាន
 • លេខាធិការមូលនិធីដើម្បីអ្នកបរិភោគ
 • ប្រធានក្រុមការងារផ្នែកការពារអ្នកបរិភោគ សភាទីប្រឹក្សាសេដ្ធកិច្ចនិងសង្គមជាតិ់
 • នាយកស្ថាប័នការពារអ្នកបរិភោគក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍(សបថ.)
 • អនុកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ក្នុងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិ

បង្កើតឡើងដោយ  -   (25/01/17 15:06:38)