ႏူိင္းပလာ၀စ္ လိစထာဖြမ္၀ုန္းစာ

ႏူိင္းပလာ၀စ္ လိစထာဖြမ္၀ုန္းစာ

ႏူိင္ငံေတာ္အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

NBTC

ပညာအရည္အခ်င္း
 • ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ က်ဴလာလုန္းကြမ္တကၠသိုလ္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္
 • ႏူိင္ငံေရးသိပၸံ ဆူခိုးထိုင္းထမ္မာထိလတ္တကၠသိုလ္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္
 • ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးမဟာဘဲြ႔ အပူပိုင္းစုန္ေရာဂါေဗဒဌာန ေပးေယမ္ႏူိင္ငံ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္
 • ေဆးေကာင္စီ ကာကြယ္ေရးေရာဂါေဗဒ(လက္ေတြ႔က်န္းမာေရး) ၁၉၉၂ ခုႏွစ္
 • ေဆးေကာင္စီ မိသားစုေရာဂါေဗဒ အပိုင္း အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္သူ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္
အေဆာင္အေယာင္မ်ား
 • ထ၀ီတိယာဖြမ္ခ်န္႔ဖိတ္(ေထာေခ်ာ) ၅ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္
 • ပလာထမာဖြမ္မုန္းကြတ္ထိုင္း (ေပါေမာ) ၅ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္

လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾက
 • စီစေကတ္ခ႐ုိင္ ေဟြ႔ထပ္ထန္းေဆး႐ုံ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
 • စီစေကတ္ခ႐ုိင္ စီလတ္တနာ့ေဆး႐ံု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
 • ဖလာ့နခြမ္းစီအယုဒယားခ႐ုိင္ လတ္ပိုးလုံေဆး႐ံု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
 • ဖလာ့နခြမ္းစီအယုဒယားခ႐ုိင္ အုထိုင္းေဆး႐ံု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
 • ေက်းရြာဆရာ၀န္အသင္းဦးစီး
 • က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္အတြက္ ပုဂၢလိကအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ညွိႏႈိင္းျခင္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔အတြင္း၀န္
 • သံုးစဲြသူအတြက္ေဖာင္ေဒးရွင္းအတြင္း၀န္
 • ႏူိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီအဖဲြ႔၀င္ အသုတ္ ၂
 • ႏူိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီသံုးစဲြသူေစာင့္ေရွာက္ေရးအပိုင္းအလုပ္လုပ္ေသာ အဖဲြ႔ဦးစီး
 • ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရွိသုံးစဲြသူေစာင့္ေရွာက္ဌာန (ေဆာေပါေထာ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
 • ႏူိင္ငံေတာ္လူမႈအခြင့္အေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔၏ လူမႈအခြင့္အေရးေကာ္မတီခဲြ

ဖန်တီးသူ  -   (18-01-2017 10:30:26)