វរសេនីយ៍ឯក បណ្ឌិត ណៈធី សុកលរ័ត្ន

វរសេនីយ៍ឯក បណ្ឌិត ណៈធី សុកលរ័ត្ន

អនុប្រធានកម្មការកិច្ចការផ្សាយសំលេង កិច្ចការទូរទស្សន៍ និងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ជាតិ

NBTC

កម្រឹតវប្បធម៌
 • - វគ្គអ្នកគ្រប់គ្រងភាពយុត្តិធម៌ផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្នាក់ខ្ពស់ វិទ្យាល័យការយុត្តិធម៌ផ្នែកគ្រប់គ្រង ការិយាល័យតុលាការរដ្ឋបាល
  ជំនួនទី 2
 • វគ្គនយោបាយគ្រប់គ្រងក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យ សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ ជំនួនទី 14
 • អនុបណ្ឌិត/បណ្ឌិត (MSEE/Ph.D.) វិស្វកម្មអគ្គិសនីយ៍ទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍ University of South Florida,USA
 • បរិញ្ញាបត្រ(BSEE) វិទ្យាសាស្ត្របណ្ឌិត(មេដាយមាស) សាលានាយទាហានសកម្មព្រះជុលចោមក្លៅ ណាខនណាយ៉ុក
ប្រវត្តិការងារនិងបទពិសោធន៍
 • អនុប្រធានកម្មការកិច្ចការផ្សាយសំលេង កិច្ចការទូរទស្សន៍ និងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ជាតិ (កសថឆ.) និងប្រធានកម្មការកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងកិច្ចការទូរទស្សន៍(កសថ.)
 • កម្មការកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ជាតិ (កថឆ.)
 • ប្រធានគណៈកម្មការដើម្បីការអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទំនាក់ទំនងល្បឿនខ្ពស់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាឥតខ្សែ(BWA)
 • ប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំគម្រោងគំរូកិច្ចការទូរគមនាគមន៍
 • ប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំគម្រោងគំរូគ្រប់គ្រងរលកអាកាស និងតារាងកំណត់រលកអាកាសជាតិ
 • អនុកម្មការកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍
 • ប្រធានក្រុមការងារផ្នែកកិច្ចការវិទ្យុផ្សាយសំលេងសហគមន៍
 • វិស្វករមជ្ឈមណ្ឌលទូរគមនាគមន៍យោធា នាយកដ្ធានទំនាក់ទំនងយោធា អគ្គបញ្ជាការដ្ធានកងទ័ពភូមិន្ទថៃ
 • ប្រធាមកម្មការស្ដីទី ក្រុមហ៊ុន ធីអូធី
 • កម្មការ/កម្មការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនធីអូធី
 • ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោង CDMA ក្រុមហ៊ុន កសថ ទូរគមនាគមន៍
 • ទីប្រឹក្សាគម្រោងផ្កាយរណប iPSTAR
 • វិស្វករជំនាញ គម្រោងការទំនាក់ទំនងតាមរយៈផ្កាយរណបរង្វង់គោចរទាប GlobalStar, San Diego, CA, USA
រង្វាន់កិត្តិយស
 • សិស្សឆ្នើម សាលាផាត់ថាលុង ឆ្នាំ ព.ស.2551 ក្នុងបុណ្យគម្រប់ 120 ឆ្នាំ សាលាផាត់ថាលុង
 • បុគ្គលិកឆ្នើម នាយកដ្ធានទំនាក់ទំនងយោធា អគ្គបញ្ជាការដ្ធានកងទ័ពភូមិន្ទថៃ ប្រចាំឆ្នាំ 2547
 • មេដាយមាស សម្រាប់សិស្សសាលានាយទាហានសកម្មព្រះជុលចោមក្លៅ ដែលមានលទ្ធផលការរៀនសូត្រល្អ
 • ប្រធានជំនួន សិស្សសាលានាយទាហានសកម្មព្រជុលចមក្លៅ ជំនួនទី 38(2532-2534)
      

បង្កើតឡើងដោយ  -   (25/01/17 14:14:53)