ພັນເອກ ດຣ.ນະທີ ສຸກົນຣັດ

ພັນເອກ ດຣ.ນະທີ ສຸກົນຣັດ

ກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການ ໂທລະທັດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ

NBTC

ປະຫວັດການສືກສາ
 • ຫລັກສູດນັກບໍລິຫານການຍຸດຕິທຳທາງປົກຄອງລະດັບສູງ ວິທະຍາໄລການຍຸດຕິທຳທາງປົກຄອງ ສຳນັກງານສານປົກຄອງ ລຸ້ນທີ 2(ບຍປ.2)
 • ຫລັກສູດການເມືອງ ການປົກຄອງໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ສຳຫລັບນັກບໍລິຫານລະດັບສູງ ລຸ້ນທີ 14(ປປຣ.14)
 • ປະລິນຍາໂທ/ເອກ (MSEE/Ph.D.)ວິສະວະກຳໄຟຟ້າສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ University of South Florida, USA
 • ປະລິນຍາຕີ (BSEE)ວິທະຍາສາດບັນດິດ(ຫລຽນທອງ)ໂຮງຮຽນນາຍຮ້ອຍພະຈຸລະຈອມເກົ້າ ນະຄອນນາຍຍົກ
ປະສົບການ
 • ຮອງປະທານກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ(ກສທຊ.)ແລະປະທານກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ແລະກິດຈະການໂທລະທັດ(ກສທ)
 • ກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ(ກທຊ.)
 • ປະທານຄະນະກຳມະການເພື່ອການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະທັດເຄື່ອນທີ່ IMT ຫລື 3G and beyond
 • ປະທານຄະນະກຳມະການເພື່ອການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການສື່ສານຄວາມໄວສູງດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີປາດສະຈາກສາຍ(BWA)
 • ປະທານຄະນະກຳມະການຈັດເຮັດແຜນແມ່ບົດກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 • ປະທານຄະນະກຳມະການຈັດເຮັດແຜນແມ່ບົດບໍລິຫານຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະຕາຕະລາງກຳຫນົດຄື່ນຄວາມຖີ່ແຫ່ງຊາດ
 • ອານຸກຳມະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແລະວິທະຍຸໂທລະທັດ
 • ປະທານຄະນະເຮັດວຍກດ້ານກິດຈະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຊຸມຊົນ
 • ວິສະວະກອນສູນໂທລະຄົມມະນາຄົມທະຫານ ກົມການສື່ສານທະຫານ ກອງບັນຊາການກອງທັບໄທ
 • ຮັກສາການແທນກຳມະການຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ທີໂອທີ ຈຳກັດ(ມະຫາຊົນ)
 • ກຳມະການ/ກຳມະການບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ທີໂອທີ ຈຳກັດ(ມະຫາຊົນ)
 • ປະທານຄະນະທີ່ປືກສາຄະນະບໍລິຫານໂຄງການ CDMA ບໍລິສັດ ກສທ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈຳກັດ(ມະຫາຊົນ)
 • ທີ່ປືກສາໂຄງການດາວທຽມ iPSTAR
 • ວິສະວະກອນອາວຸໂສ ໂຄງການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມວົງໂຄຈອນຕ່ຳ GlobalStar, San Diego, CA, USA
ລາງວັນເຊີດຊູກຽດ
 • ລູກສິດເກົ່າດີເດັ່ນ ໂຮງຮຽນພັດທະລຸງ ຈັງຫວັດພັດທະລຸງ ປະຈຳປີ 2008 ໃນໂອກາດ 120 ປີ ໂຮງຮຽນພັດທະລຸງ
 • ບຸກຄົນດີເດັ່ນ ກຳມະການສື່ສານທະຫານ ກອງບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ປະຈຳປີ 2004
 • ລາງວັນຫລຽນທອງ ສຳຫລັບນັກຮຽນນາຍຮ້ອຍ ຈປຣ.ທີ່ມີຜົນການສືກສາດີທີ່ສຸດຂອງຊັ້ນປີ
 • ປະທານລຸ້ນ ນັກຮຽນນາຍຮ້ອຍພະຈຸດລະຈອມເກົ້າ ລຸ້ນທີ 38(1989-1991)   

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (18/01/2017 09:40:05)