พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร

กรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20
 • หลักสูตรเสนาธิการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • ผู้ประกอบอาชีพวิศวกรควบคุม (วิศวกรรมโยธา) คณะกรรมการควบคุมการประกอบอาชีพวิศวกรรม
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44
 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง มหาวิทยาลัยบูรพา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • มหาวชิรมงกุฎ
ประวัติการทำงานที่สำคัญ
 • ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
 • ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
 • รองแม่ทัพภาคที่ 1
 • ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
ราชการพิเศษ
 • ผู้รับผิดชอบ “โครงการก่อสร้างทางเข้าและทางบริการภายในสนามบินสุวรรณภูมิ”
 • ผู้อำนวยการ “โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย” จังหวัดเพชรบุรี
 • ผู้อำนวยการ “โครงการห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ” จังหวัดเพชรบุรี
 • ผู้อำนวยการ “โครงการสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” จังหวัดราชบุรี
 • ผู้อำนวยการ “โครงการก่อสร้างสวนเบญจกิติ” กรุงเทพมหานคร
 • หัวหน้าคณะทำงานด้านปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
 • หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ตำแหน่งพิเศษ
 • ราชองครักษ์พิเศษ
 • ตุลาการศาลทหารสูงสุด
 • กรรมการกำหนดนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมใน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • กรรมการที่ปรึกษาดำเนินงานบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา