รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์

กรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


ประวัติการศึกษา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • M.A. (ECONOMICS) Middle Tennessee State University
 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักรไทย (วปรอ.4515)
 • ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง (นบส. รุ่น 33)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาวชิรมงกุฎ เมื่อ 5 ธันวาคม 2547
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อ 5 ธันวาคม 2543
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ 5 ธันวาคม 2542
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ 5 ธันวาคม 2539
รางวัลเกียรติคุณ
 • เข็มทองเกียรติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
 • นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ สถาบันพระปกเกล้า (2547)
 • เข็มกิตติคุณ สถาบันพระปกเกล้า (2552)
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2518 - 2544)
 • รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540 - 2543)
 • รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า (2543 - 2549)
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ กทช. (2550 - 2551)
 • ผู้จัดการกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ กทช. (2551 - 2553)