สายงานกิจการโทรคมนาคม

หน่วยงาน  เบอร์ตรง  เบอร์ภายใน  โทรสาร
สำนักอำนวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม (อท) - 419 -
สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท) - 505 0 2278 5316
สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท) 0 2272 6866 511 0 2272 6866
สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ทท) - 521 0 2279 2273
สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (จท) - 669 -
สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (พท) 0 2278 3620 310, 501 0 2616 6371
สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท) 0 2634 6111 - 0 2279 0251
สำนักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม (กท) 0 2290 5201 733 0 2271 4637
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 (ปท 1) 0 2278 2496 763 0 2279 1244
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 (ปท 2) - 703 -
สำนักกฎหมายโทรคมนาคม (มท) 0 2278 3355 286 0 2278 3355
สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (ดท) 0 2272 6868 313 0 2278 2530
สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม (คท) 0 2290 5232 - 0 2272 6889
สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (ถท) - 411 0 2271 4227
สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท) 0 2271 4268 577 -
สำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม (บท) 0 2272 6888 404 0 2271 3512

สร้างโดย   - admin NBTC