สายงานบริหารองค์กร

หน่วยงาน

 เบอร์ตรง

 เบอร์ภายใน

 โทรสาร

สำนักประธานกรรมการและการประชุม (ปบ) - 314 -
สำนักเลขานุการ (กบ) 0 2278 3202 222 -
สำนักสื่อสารองค์กร (สบ) - 246 0 2290 5240
สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา (ทบ) 0 2554 7101 - 0 2554 7100
ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (ภบ) - 184 -
ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผบ) - 179 -

สร้างโดย   - admin NBTC