สายงานบริหารองค์กร

หน่วยงาน  เบอร์ตรง  เบอร์ภายใน  โทรสาร
สำนักประธานกรรมการและการประชุม (ปบ) - 2090 022713996
สำนักเลขาธิการ (กบ) - 2140,2142 022905147,022710896
สำนักสื่อสารองค์กร (สบ) - 2212 02 2905241
สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา (ทบ) 02 554 7101 2314 02 554 7100
ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (ภบ) 025548188 2407 025548180
ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผบ) 025548210 2503 025548220

 

สร้างโดย  - 2fellows  admin (3/2/2559 15:53:43)