สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร

หน่วยงาน  เบอร์ตรง  เบอร์ภายใน  โทรสาร
สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยย) - 3020 02 271 3514
สำนักทรัพยากรบุคคล (บย) - 3188 02 278 3283
สำนักบริหารคดีและนิติการ (นย) - 3234 02 290 5230
สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ (วย) - 3666 02 278 3283
สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย) - 3321 02 271 0584
สำนักการคลัง (ลย) - 3498 02 271 3514
สำนักต่างประเทศ (ตย) 02 272 7054 3519 02 278 1736

สร้างโดย  - 2fellows  admin (3/2/2559 15:54:37)