แบบคำขอลงทะเบียนแรกเข้าเพื่อขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจำที่ย่านความถี่ 71-76 GHz และ 81-86 GHz(แบบ คท.13)

สร้างโดย   - admin NBTC

Download