แบบแสดงรายการค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุสำหรับการใช้ความถี่วิทยุเพื่อให้บริการข่ายวิทยุคมนาคมสาธารณะหรือข่ายวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ และการใช้ความถี่วิทยุในข่ายวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจของหน่วยงานของรัฐ (แบบ คท.17)

สร้างโดย   - admin NBTC

Download