​แบบแสดงรายการค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ ในข่ายวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจเพื่อสาธารณกุศลหรือการรักษาพยาบาล (แบบ คท. 19)

สร้างโดย   - admin NBTC

Download