แบบประกอบคำขอตั้งสถานีภาคพื้นดินและใช้ความถี่วิทยุกิจการวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (แบบ คท.15)

สร้างโดย   - admin NBTC

Download