รายละเอียดประกอบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่ 78 MHz และ 245 MHz สำหรับหน่วยงานของรัฐ (แบบ คท.8)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • แบบคำขอ-คท-8.pdf