แบบคำขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ(Repeater) และขอสนับสนุนเครื่องวิทยุคมนาคม (แบบ คท. 28)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download