คำขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) (แบบ คท.30)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • คำขอขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานฯ-(คท-30).pdf