คำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) (แบบ คท.31)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • คำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานฯ-(คท-31)N.pdf