แบบรับรองตนเองของผู้ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (UAV’s Radio Equipment Owner’s Declaration of Conformity)(แบบ คท.32)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download