นำส่งค่า USO ปี 2560 (เปลี่ยนแปลงการนำส่งค่า USO)

     เนื่องจาก สำนักงาน กสทช. ได้มีประกาศ  เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำเอกสารแสดงวิธีการคำนวณและนำส่งรายได้ดังกล่าว (เอกสารตามไฟล์แนบ) เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนต่อไป

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • แบบคำนวณค่า-USO-(1-เมย59-31-มีค60).xlsx
  • แบบคำนวณค่า-USO-(1กค59-30-มิย60).xlsx
  • แบบคำนวณค่า-USO-(1กย59-31สค60).xlsx
  • แบบคำนวณค่า-USO-(1ตค59-30กย60).xlsx
  • แบบคำนวณค่า-USO-(1-มค-31-ธค).xlsx
  • จดหมายแจ้ง.pdf
  • วิธีการคำนวณและนำส่งค่า-USO.pdf
  • วิธีการนำส่งค่า-USO_operators.pdf