สายงานกิจการกระจายเสียง

หน่วยงาน

 เบอร์ตรง

 เบอร์ภายใน

 โทรสาร

สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส) 0 2271 7656 5685, 847 0 2278 5492
สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส) 0 2271 7665 882 0 2278 5493

 

 

กลุ่มงานที่ย้ายที่ตั้งไป ตึกเอ็กซิมแบงค์ ถ.พหลโยธิน ติดต่อได้ที่ หมายเลข 0 2271 7600 , 0 2271 7600   โทรสาร 0 2271 7400 ,0 2271 7400
สำนักอำนวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส)
สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส)
สำนักขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่ และโทรทัศน์ในระบบไอพี (พส)
สำนักกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการประชุม (กส)
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส 1) 
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการ 2 (ปส 2)
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการ 3 (ปส 3)
กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง และโทรทัศน์ (มส)
กลุ่มงานกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (ดส)
สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส)
สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส)
สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส)
สำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส)
สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส)
สำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส)
สำนักกำกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส)
สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลตนเอง (สส)
สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส)

 

สร้างโดย   - admin NBTC