สายงานกิจการโทรคมนาคม

หน่วยงาน

 เบอร์ตรง

 เบอร์ภายใน

 โทรสาร

สำนักอำนวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม (อท)

-

6019, 6018


02 290 5145
 

สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท)

-

6102

02 278 5316

สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท)

-

6200

02 272 6866

สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ทท)

-

6304

02 279 2273

สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (จท)

-

6401

02 616 9988

สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (พท)

          -

6508


02 278 2530
 

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท)

-

6601


02 279 0251
 

สำนักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม (กท)


02 271 4398
 

6706


02 271 4637
 

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 (ปท 1)

-

7024


02 279 1244
 

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 (ปท 2)

-

7101

02 272 6889

สำนักกฎหมายโทรคมนาคม (มท)

02 278 3355

7200


02 290 5139
 

สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (ดท)

02 279 6196

7300

 02 278 2530

สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม (คท)

-

7400


02 290 5067,02 290 5233
 

สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (ถท)

-

7559

02 271 4227

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท)

02 670 8888

7658


02 271 2853
 

สำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม (บท)

02 272 6888

7701

02 271 3512


 

Create by  - 2fellows  admin (2/3/2016 3:52:09 PM)