สายงานบริหารองค์กร

หน่วยงาน  เบอร์ตรง  เบอร์ภายใน  โทรสาร
สำนักประธานกรรมการและการประชุม (ปบ.)     - 2090 022713996
สำนักเลขาธิการ (กบ.) - 2140,2142 022905147, 022710896
สำนักอำนวยการกลาง (อบ.) 02 290 5147 2288 -
สำนักสื่อสารองค์กร (สบ.) - 2328 02 290 5240 - 41
สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามผลประเมินผล และต่อต้านการทุจริต (ตบ.) 02 554 8210, 02 554 8205 2402 02 554 8220
สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา (ทบ.) 02 554 7101 2559 02 554 7100
สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คบ.)  02 271 3518 2688 -
สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร (ดบ.) - 2778 -

สำนักบริหารข้อมูลกลาง (บบ.)

02-2713516 4381 -
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นบ.) - 2985 -

 

Create by  - 2fellows  admin (2/3/2016 3:53:43 PM)