สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร

หน่วยงาน  เบอร์ตรง  เบอร์ภายใน  โทรสาร
สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยย.) - 3020 02 271 3514
สำนักทรัพยากรบุคคล (บย.) - 3188 02 278 3283
สำนักบริหารคดีและนิติการ (นย.) - 3234 02 290 5230
สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) - 3345 02 271 0584
02 278 3283
สำนักการคลัง (ลย.) - 3488 02 271 3514
สำนักต่างประเทศ (ตย.) 02 272 7054 3607 02 278 2530
สถาบันวิชาการ (วย.)  02 271 4228 3797 02 278 1736

Create by  - 2fellows  admin (2/3/2016 3:54:37 PM)