ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ 2)

ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ (1).pdf

Create by   - admin NBTC

Download

  • ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ-(1).pdf