ผลการรับฟังความคิดเห็นฯเรื่องระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง กฏระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวน 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2550
  • (ร่าง) ประกาศ กทช. เรื่อง การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมานคมและอุปกรณ์
  • (ร่าง) ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับทำการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงาน กทช. พ.ศ........
  • (ร่าง) ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบมาตราฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

Download ผลการรับฟังความคิดเห็น >>

สร้างโดย  - 2fellows  admin (30/3/2559 17:56:18)