สรุปความเห็นฯ ร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการยอมรับคำพิพากษาของศาลฯ

สรุปความเห็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น ร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการยอมรับคำพิพากษาของศาล หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ กรณีมีข้อพิพาทตามสัญญาการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551  เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ โรงแรม  ดิเอมเมอรัลด์

 รายละเอียดเพิ่มเติม

สร้างโดย  - 2fellows  admin (6/8/2559 10:25:49)