สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข USO

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
เรื่อง (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)
วันที่ 8 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 รายละเอียดเพิ่มเติม

สร้างโดย   - admin NBTC

Download