สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช.มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

บันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวน 2 ฉบับ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2554 – 7 ตุลาคม 2554

Download

  • บันทึกสรุปผลการรบัฟังความคิดเหน็-จากผมู้-ีส่วนได้ส่วนเสีย-และประชาชนทวั่-ไป.pdf

สร้างโดย  - 2fellows  admin (30/3/2559 11:15:31)