สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และความคิดเห็นต่อข้อคิดเห็น ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. ...

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • 2-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ-(1).pdf
  • ร่างประกาศ(แก้ไข้).pdf